کمترین: 
1.6648
بیشترین: 
1.7506
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6665
زمان: 
10/3 22:32
قیمت نفت کوره امروز 3 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 3 دی 1397 , 1.6665 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/03 03:08","price":1.7367},{"date":"1397/10/03 03:32","price":1.7329},{"date":"1397/10/03 04:08","price":1.7293},{"date":"1397/10/03 04:32","price":1.731},{"date":"1397/10/03 05:08","price":1.7308},{"date":"1397/10/03 05:32","price":1.7327},{"date":"1397/10/03 06:08","price":1.7401},{"date":"1397/10/03 06:32","price":1.7481},{"date":"1397/10/03 07:08","price":1.7472},{"date":"1397/10/03 07:32","price":1.7446},{"date":"1397/10/03 08:08","price":1.7475},{"date":"1397/10/03 08:32","price":1.7495},{"date":"1397/10/03 09:08","price":1.7506},{"date":"1397/10/03 09:32","price":1.746},{"date":"1397/10/03 10:08","price":1.7406},{"date":"1397/10/03 10:32","price":1.7414},{"date":"1397/10/03 11:08","price":1.7441},{"date":"1397/10/03 11:32","price":1.7427},{"date":"1397/10/03 12:08","price":1.7397},{"date":"1397/10/03 12:32","price":1.7426},{"date":"1397/10/03 13:08","price":1.7438},{"date":"1397/10/03 13:32","price":1.7374},{"date":"1397/10/03 14:08","price":1.7401},{"date":"1397/10/03 14:32","price":1.7366},{"date":"1397/10/03 15:08","price":1.7399},{"date":"1397/10/03 15:32","price":1.7422},{"date":"1397/10/03 16:08","price":1.737},{"date":"1397/10/03 16:32","price":1.7304},{"date":"1397/10/03 17:08","price":1.7319},{"date":"1397/10/03 17:32","price":1.7342},{"date":"1397/10/03 18:08","price":1.7354},{"date":"1397/10/03 18:32","price":1.729},{"date":"1397/10/03 19:08","price":1.7253},{"date":"1397/10/03 19:32","price":1.7176},{"date":"1397/10/03 20:08","price":1.7007},{"date":"1397/10/03 20:32","price":1.7029},{"date":"1397/10/03 21:08","price":1.6992},{"date":"1397/10/03 21:32","price":1.6842},{"date":"1397/10/03 22:08","price":1.6648},{"date":"1397/10/03 22:32","price":1.6665}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398