کمترین: 
42.7
بیشترین: 
46.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
42.7
زمان: 
10/3 22:32
قیمت نفت سبک امروز 3 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 3 دی 1397 , 42.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/03 03:08","price":45.69},{"date":"1397/10/03 03:32","price":45.59},{"date":"1397/10/03 04:08","price":45.42},{"date":"1397/10/03 04:32","price":45.48},{"date":"1397/10/03 05:08","price":45.47},{"date":"1397/10/03 05:32","price":45.57},{"date":"1397/10/03 06:08","price":45.8},{"date":"1397/10/03 06:32","price":46.06},{"date":"1397/10/03 07:08","price":46.05},{"date":"1397/10/03 07:32","price":45.97},{"date":"1397/10/03 08:32","price":46},{"date":"1397/10/03 09:08","price":46.03},{"date":"1397/10/03 09:32","price":45.9},{"date":"1397/10/03 10:08","price":45.8},{"date":"1397/10/03 10:32","price":45.82},{"date":"1397/10/03 11:08","price":45.73},{"date":"1397/10/03 11:32","price":45.7},{"date":"1397/10/03 12:08","price":45.54},{"date":"1397/10/03 12:32","price":45.52},{"date":"1397/10/03 13:08","price":45.59},{"date":"1397/10/03 13:32","price":45.38},{"date":"1397/10/03 14:08","price":45.48},{"date":"1397/10/03 14:32","price":45.47},{"date":"1397/10/03 15:08","price":45.51},{"date":"1397/10/03 15:32","price":45.47},{"date":"1397/10/03 16:08","price":44.96},{"date":"1397/10/03 16:32","price":44.92},{"date":"1397/10/03 17:08","price":44.86},{"date":"1397/10/03 17:32","price":44.78},{"date":"1397/10/03 18:08","price":44.98},{"date":"1397/10/03 18:32","price":44.62},{"date":"1397/10/03 19:08","price":44.7},{"date":"1397/10/03 19:32","price":44.56},{"date":"1397/10/03 20:08","price":44.17},{"date":"1397/10/03 20:32","price":44.23},{"date":"1397/10/03 21:08","price":44.37},{"date":"1397/10/03 21:32","price":44.06},{"date":"1397/10/03 22:08","price":42.92},{"date":"1397/10/03 22:32","price":42.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398