کمترین: 
1.7288
بیشترین: 
1.7316
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7311
زمان: 
10/1 02:08
قیمت نفت کوره امروز 1 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 1 دی 1397 , 1.7311 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/01 00:08","price":1.7316},{"date":"1397/10/01 00:32","price":1.7288},{"date":"1397/10/01 01:08","price":1.7308},{"date":"1397/10/01 01:32","price":1.7316},{"date":"1397/10/01 02:08","price":1.7311}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398