کمترین: 
45.36
بیشترین: 
45.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
45.41
زمان: 
10/1 02:08
قیمت نفت سبک امروز 1 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 دی 1397 , 45.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/01 00:08","price":45.36},{"date":"1397/10/01 00:32","price":45.38},{"date":"1397/10/01 01:08","price":45.39},{"date":"1397/10/01 01:32","price":45.37},{"date":"1397/10/01 02:08","price":45.41}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398