کمترین: 
24.23
بیشترین: 
24.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24.99
زمان: 
9/30 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 30 آذر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 30 آذر 1397 , 24.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/30 11:08","price":24.4},{"date":"1397/09/30 11:32","price":24.34},{"date":"1397/09/30 12:08","price":24.5},{"date":"1397/09/30 12:32","price":24.23},{"date":"1397/09/30 13:08","price":24.3},{"date":"1397/09/30 13:32","price":24.32},{"date":"1397/09/30 14:08","price":24.35},{"date":"1397/09/30 14:32","price":24.41},{"date":"1397/09/30 15:08","price":24.48},{"date":"1397/09/30 16:08","price":24.39},{"date":"1397/09/30 17:08","price":24.32},{"date":"1397/09/30 17:32","price":24.41},{"date":"1397/09/30 18:08","price":24.36},{"date":"1397/09/30 18:32","price":24.38},{"date":"1397/09/30 19:08","price":24.44},{"date":"1397/09/30 19:32","price":24.51},{"date":"1397/09/30 20:08","price":24.66},{"date":"1397/09/30 20:32","price":24.92},{"date":"1397/09/30 21:08","price":24.99}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398