کمترین: 
1258.91
بیشترین: 
1261.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1261.83
زمان: 
9/30 14:00
قیمت اونس طلا امروز 30 آذر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 30 آذر 1397 , 1261.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/30 02:00","price":1260.29},{"date":"1397/09/30 02:30","price":1259.84},{"date":"1397/09/30 05:00","price":1261.92},{"date":"1397/09/30 05:30","price":1261.17},{"date":"1397/09/30 08:00","price":1260.21},{"date":"1397/09/30 08:30","price":1259.78},{"date":"1397/09/30 11:00","price":1258.91},{"date":"1397/09/30 11:30","price":1261.54},{"date":"1397/09/30 14:00","price":1261.83}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398