کمترین: 
506.88
بیشترین: 
524.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
513.5
زمان: 
9/30 23:32
قیمت گازوئیل امروز 30 آذر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 30 آذر 1397 , 513.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/30 01:08","price":521.25},{"date":"1397/09/30 01:32","price":521},{"date":"1397/09/30 02:08","price":521.13},{"date":"1397/09/30 05:08","price":524},{"date":"1397/09/30 05:32","price":524.75},{"date":"1397/09/30 06:08","price":523.88},{"date":"1397/09/30 06:32","price":524.25},{"date":"1397/09/30 07:08","price":522.38},{"date":"1397/09/30 07:32","price":521.75},{"date":"1397/09/30 08:08","price":516.88},{"date":"1397/09/30 08:32","price":517.63},{"date":"1397/09/30 09:08","price":517.5},{"date":"1397/09/30 09:32","price":517.88},{"date":"1397/09/30 10:08","price":517.75},{"date":"1397/09/30 10:32","price":518.75},{"date":"1397/09/30 11:08","price":519.63},{"date":"1397/09/30 11:32","price":520.13},{"date":"1397/09/30 12:08","price":518.88},{"date":"1397/09/30 12:32","price":517.13},{"date":"1397/09/30 13:08","price":518.38},{"date":"1397/09/30 13:32","price":516.63},{"date":"1397/09/30 14:08","price":513.88},{"date":"1397/09/30 14:32","price":514},{"date":"1397/09/30 15:08","price":510.63},{"date":"1397/09/30 16:08","price":506.88},{"date":"1397/09/30 17:08","price":507.75},{"date":"1397/09/30 17:32","price":508},{"date":"1397/09/30 18:08","price":511.13},{"date":"1397/09/30 18:32","price":507.88},{"date":"1397/09/30 19:08","price":514.63},{"date":"1397/09/30 19:32","price":514},{"date":"1397/09/30 20:08","price":513.63},{"date":"1397/09/30 20:32","price":517.13},{"date":"1397/09/30 21:08","price":514.5},{"date":"1397/09/30 21:32","price":518.38},{"date":"1397/09/30 22:08","price":519.13},{"date":"1397/09/30 22:32","price":514.13},{"date":"1397/09/30 23:08","price":514.63},{"date":"1397/09/30 23:32","price":513.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398