کمترین: 
3.615
بیشترین: 
3.814
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.766
زمان: 
9/30 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 30 آذر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 30 آذر 1397 , 3.766 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/30 00:08","price":3.709},{"date":"1397/09/30 01:08","price":3.702},{"date":"1397/09/30 01:32","price":3.704},{"date":"1397/09/30 02:08","price":3.71},{"date":"1397/09/30 03:08","price":3.693},{"date":"1397/09/30 03:32","price":3.678},{"date":"1397/09/30 04:08","price":3.691},{"date":"1397/09/30 04:32","price":3.703},{"date":"1397/09/30 05:08","price":3.737},{"date":"1397/09/30 05:32","price":3.718},{"date":"1397/09/30 06:08","price":3.717},{"date":"1397/09/30 06:32","price":3.722},{"date":"1397/09/30 07:08","price":3.718},{"date":"1397/09/30 07:32","price":3.713},{"date":"1397/09/30 08:08","price":3.715},{"date":"1397/09/30 08:32","price":3.708},{"date":"1397/09/30 09:08","price":3.678},{"date":"1397/09/30 09:32","price":3.662},{"date":"1397/09/30 10:08","price":3.668},{"date":"1397/09/30 10:32","price":3.703},{"date":"1397/09/30 11:08","price":3.712},{"date":"1397/09/30 11:32","price":3.667},{"date":"1397/09/30 12:32","price":3.655},{"date":"1397/09/30 13:08","price":3.628},{"date":"1397/09/30 13:32","price":3.625},{"date":"1397/09/30 14:08","price":3.643},{"date":"1397/09/30 14:32","price":3.64},{"date":"1397/09/30 15:08","price":3.615},{"date":"1397/09/30 16:08","price":3.655},{"date":"1397/09/30 17:08","price":3.688},{"date":"1397/09/30 17:32","price":3.71},{"date":"1397/09/30 18:08","price":3.666},{"date":"1397/09/30 18:32","price":3.681},{"date":"1397/09/30 19:08","price":3.702},{"date":"1397/09/30 19:32","price":3.718},{"date":"1397/09/30 20:08","price":3.756},{"date":"1397/09/30 20:32","price":3.766},{"date":"1397/09/30 21:08","price":3.781},{"date":"1397/09/30 21:32","price":3.79},{"date":"1397/09/30 22:08","price":3.777},{"date":"1397/09/30 22:32","price":3.789},{"date":"1397/09/30 23:08","price":3.814},{"date":"1397/09/30 23:32","price":3.766}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398