کمترین: 
1.2942
بیشترین: 
1.343
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3195
زمان: 
9/30 23:32
قیمت بنزین امروز 30 آذر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 30 آذر 1397 , 1.3195 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/30 00:08","price":1.3305},{"date":"1397/09/30 01:08","price":1.3335},{"date":"1397/09/30 01:32","price":1.3315},{"date":"1397/09/30 02:08","price":1.332},{"date":"1397/09/30 03:08","price":1.3345},{"date":"1397/09/30 03:32","price":1.3365},{"date":"1397/09/30 04:08","price":1.3385},{"date":"1397/09/30 04:32","price":1.339},{"date":"1397/09/30 05:08","price":1.3425},{"date":"1397/09/30 05:32","price":1.343},{"date":"1397/09/30 06:08","price":1.3385},{"date":"1397/09/30 06:32","price":1.3415},{"date":"1397/09/30 07:08","price":1.338},{"date":"1397/09/30 07:32","price":1.3355},{"date":"1397/09/30 08:08","price":1.329},{"date":"1397/09/30 08:32","price":1.3315},{"date":"1397/09/30 09:08","price":1.3311},{"date":"1397/09/30 09:32","price":1.3315},{"date":"1397/09/30 10:08","price":1.3335},{"date":"1397/09/30 10:32","price":1.334},{"date":"1397/09/30 11:08","price":1.3345},{"date":"1397/09/30 11:32","price":1.3355},{"date":"1397/09/30 12:08","price":1.3325},{"date":"1397/09/30 12:32","price":1.3257},{"date":"1397/09/30 13:08","price":1.3275},{"date":"1397/09/30 13:32","price":1.3218},{"date":"1397/09/30 14:08","price":1.3155},{"date":"1397/09/30 14:32","price":1.3165},{"date":"1397/09/30 15:08","price":1.3095},{"date":"1397/09/30 16:08","price":1.3},{"date":"1397/09/30 17:08","price":1.3006},{"date":"1397/09/30 17:32","price":1.3021},{"date":"1397/09/30 18:08","price":1.3134},{"date":"1397/09/30 18:32","price":1.2942},{"date":"1397/09/30 19:08","price":1.3108},{"date":"1397/09/30 19:32","price":1.312},{"date":"1397/09/30 20:08","price":1.3073},{"date":"1397/09/30 20:32","price":1.3175},{"date":"1397/09/30 21:08","price":1.3088},{"date":"1397/09/30 21:32","price":1.3146},{"date":"1397/09/30 22:08","price":1.3198},{"date":"1397/09/30 22:32","price":1.317},{"date":"1397/09/30 23:08","price":1.3221},{"date":"1397/09/30 23:32","price":1.3195}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398