کمترین: 
1.7163
بیشترین: 
1.7751
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7367
زمان: 
9/30 23:32
قیمت نفت کوره امروز 30 آذر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 30 آذر 1397 , 1.7367 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/30 00:08","price":1.7572},{"date":"1397/09/30 01:08","price":1.7622},{"date":"1397/09/30 01:32","price":1.7609},{"date":"1397/09/30 02:08","price":1.761},{"date":"1397/09/30 03:08","price":1.767},{"date":"1397/09/30 03:32","price":1.7667},{"date":"1397/09/30 04:08","price":1.7696},{"date":"1397/09/30 05:08","price":1.7736},{"date":"1397/09/30 05:32","price":1.7738},{"date":"1397/09/30 06:08","price":1.7726},{"date":"1397/09/30 06:32","price":1.7751},{"date":"1397/09/30 07:08","price":1.7698},{"date":"1397/09/30 07:32","price":1.7671},{"date":"1397/09/30 08:08","price":1.7503},{"date":"1397/09/30 08:32","price":1.7542},{"date":"1397/09/30 09:08","price":1.7554},{"date":"1397/09/30 09:32","price":1.7542},{"date":"1397/09/30 10:08","price":1.754},{"date":"1397/09/30 10:32","price":1.758},{"date":"1397/09/30 11:08","price":1.7588},{"date":"1397/09/30 11:32","price":1.7599},{"date":"1397/09/30 12:08","price":1.7563},{"date":"1397/09/30 12:32","price":1.7508},{"date":"1397/09/30 13:08","price":1.7534},{"date":"1397/09/30 13:32","price":1.747},{"date":"1397/09/30 14:08","price":1.7373},{"date":"1397/09/30 14:32","price":1.739},{"date":"1397/09/30 15:08","price":1.7305},{"date":"1397/09/30 16:08","price":1.7163},{"date":"1397/09/30 17:08","price":1.72},{"date":"1397/09/30 17:32","price":1.7228},{"date":"1397/09/30 18:08","price":1.7321},{"date":"1397/09/30 18:32","price":1.7235},{"date":"1397/09/30 19:08","price":1.7395},{"date":"1397/09/30 19:32","price":1.7418},{"date":"1397/09/30 20:08","price":1.7432},{"date":"1397/09/30 20:32","price":1.7506},{"date":"1397/09/30 21:08","price":1.7448},{"date":"1397/09/30 21:32","price":1.7578},{"date":"1397/09/30 22:08","price":1.7587},{"date":"1397/09/30 22:32","price":1.7422},{"date":"1397/09/30 23:08","price":1.7372},{"date":"1397/09/30 23:32","price":1.7367}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398