کمترین: 
52.97
بیشترین: 
55.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.77
زمان: 
9/30 23:32
قیمت نفت برنت امروز 30 آذر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 30 آذر 1397 , 53.77 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/30 00:08","price":54.61},{"date":"1397/09/30 01:08","price":54.78},{"date":"1397/09/30 01:32","price":54.73},{"date":"1397/09/30 02:08","price":54.76},{"date":"1397/09/30 02:32","price":54.72},{"date":"1397/09/30 03:08","price":54.73},{"date":"1397/09/30 05:08","price":55.15},{"date":"1397/09/30 05:32","price":55.23},{"date":"1397/09/30 06:08","price":55.06},{"date":"1397/09/30 06:32","price":55.17},{"date":"1397/09/30 07:08","price":55.05},{"date":"1397/09/30 07:32","price":54.94},{"date":"1397/09/30 08:08","price":54.61},{"date":"1397/09/30 08:32","price":54.66},{"date":"1397/09/30 09:08","price":54.69},{"date":"1397/09/30 09:32","price":54.74},{"date":"1397/09/30 10:08","price":54.8},{"date":"1397/09/30 11:08","price":54.87},{"date":"1397/09/30 11:32","price":54.92},{"date":"1397/09/30 12:08","price":54.75},{"date":"1397/09/30 12:32","price":54.48},{"date":"1397/09/30 13:08","price":54.54},{"date":"1397/09/30 13:32","price":54.25},{"date":"1397/09/30 14:08","price":53.83},{"date":"1397/09/30 14:32","price":53.78},{"date":"1397/09/30 15:08","price":53.38},{"date":"1397/09/30 16:08","price":52.97},{"date":"1397/09/30 17:08","price":53.09},{"date":"1397/09/30 17:32","price":53.2},{"date":"1397/09/30 18:08","price":53.59},{"date":"1397/09/30 18:32","price":53.2},{"date":"1397/09/30 19:08","price":53.91},{"date":"1397/09/30 19:32","price":53.84},{"date":"1397/09/30 20:08","price":53.77},{"date":"1397/09/30 20:32","price":54.12},{"date":"1397/09/30 21:08","price":53.74},{"date":"1397/09/30 21:32","price":54.15},{"date":"1397/09/30 22:08","price":54.2},{"date":"1397/09/30 22:32","price":53.98},{"date":"1397/09/30 23:08","price":54.11},{"date":"1397/09/30 23:32","price":53.77}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398