کمترین: 
45.23
بیشترین: 
46.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
45.54
زمان: 
9/30 23:32
قیمت نفت سبک امروز 30 آذر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 30 آذر 1397 , 45.54 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/30 00:08","price":46.11},{"date":"1397/09/30 01:08","price":46.22},{"date":"1397/09/30 02:08","price":46.2},{"date":"1397/09/30 03:08","price":46.34},{"date":"1397/09/30 03:32","price":46.37},{"date":"1397/09/30 04:08","price":46.52},{"date":"1397/09/30 04:32","price":46.51},{"date":"1397/09/30 05:08","price":46.61},{"date":"1397/09/30 05:32","price":46.69},{"date":"1397/09/30 06:08","price":46.5},{"date":"1397/09/30 06:32","price":46.59},{"date":"1397/09/30 07:08","price":46.54},{"date":"1397/09/30 07:32","price":46.48},{"date":"1397/09/30 08:08","price":46.22},{"date":"1397/09/30 08:32","price":46.25},{"date":"1397/09/30 09:08","price":46.27},{"date":"1397/09/30 09:32","price":46.26},{"date":"1397/09/30 10:08","price":46.3},{"date":"1397/09/30 11:08","price":46.36},{"date":"1397/09/30 11:32","price":46.38},{"date":"1397/09/30 12:08","price":46.3},{"date":"1397/09/30 12:32","price":46.12},{"date":"1397/09/30 13:08","price":46.14},{"date":"1397/09/30 13:32","price":45.98},{"date":"1397/09/30 14:08","price":45.67},{"date":"1397/09/30 14:32","price":45.66},{"date":"1397/09/30 15:08","price":45.56},{"date":"1397/09/30 16:08","price":45.25},{"date":"1397/09/30 17:08","price":45.23},{"date":"1397/09/30 17:32","price":45.38},{"date":"1397/09/30 18:08","price":45.77},{"date":"1397/09/30 18:32","price":45.39},{"date":"1397/09/30 19:08","price":46.33},{"date":"1397/09/30 19:32","price":46.13},{"date":"1397/09/30 20:08","price":45.91},{"date":"1397/09/30 20:32","price":45.98},{"date":"1397/09/30 21:08","price":45.67},{"date":"1397/09/30 21:32","price":46.06},{"date":"1397/09/30 22:08","price":45.99},{"date":"1397/09/30 22:32","price":45.89},{"date":"1397/09/30 23:08","price":45.88},{"date":"1397/09/30 23:32","price":45.54}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398