کمترین: 
24.05
بیشترین: 
24.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24.5
زمان: 
9/29 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 29 آذر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 29 آذر 1397 , 24.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/29 11:08","price":24.68},{"date":"1397/09/29 11:32","price":24.58},{"date":"1397/09/29 12:08","price":24.31},{"date":"1397/09/29 12:32","price":24.05},{"date":"1397/09/29 13:32","price":24.17},{"date":"1397/09/29 14:08","price":24.12},{"date":"1397/09/29 14:32","price":24.35},{"date":"1397/09/29 15:08","price":24.27},{"date":"1397/09/29 15:32","price":24.23},{"date":"1397/09/29 16:08","price":24.24},{"date":"1397/09/29 16:32","price":24.25},{"date":"1397/09/29 17:08","price":24.3},{"date":"1397/09/29 17:32","price":24.25},{"date":"1397/09/29 18:08","price":24.26},{"date":"1397/09/29 18:32","price":24.28},{"date":"1397/09/29 19:08","price":24.34},{"date":"1397/09/29 19:32","price":24.43},{"date":"1397/09/29 20:08","price":24.37},{"date":"1397/09/29 20:32","price":24.49},{"date":"1397/09/29 21:08","price":24.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398