کمترین: 
3.603
بیشترین: 
3.893
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.676
زمان: 
9/29 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 29 آذر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 29 آذر 1397 , 3.676 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/29 00:08","price":3.72},{"date":"1397/09/29 00:32","price":3.725},{"date":"1397/09/29 01:32","price":3.728},{"date":"1397/09/29 02:08","price":3.729},{"date":"1397/09/29 03:08","price":3.739},{"date":"1397/09/29 03:32","price":3.694},{"date":"1397/09/29 04:08","price":3.704},{"date":"1397/09/29 04:32","price":3.703},{"date":"1397/09/29 05:08","price":3.715},{"date":"1397/09/29 05:32","price":3.728},{"date":"1397/09/29 06:08","price":3.72},{"date":"1397/09/29 07:08","price":3.718},{"date":"1397/09/29 07:32","price":3.716},{"date":"1397/09/29 09:08","price":3.724},{"date":"1397/09/29 09:32","price":3.702},{"date":"1397/09/29 10:08","price":3.7},{"date":"1397/09/29 10:32","price":3.714},{"date":"1397/09/29 11:08","price":3.716},{"date":"1397/09/29 11:32","price":3.748},{"date":"1397/09/29 12:08","price":3.781},{"date":"1397/09/29 12:32","price":3.812},{"date":"1397/09/29 13:08","price":3.817},{"date":"1397/09/29 13:32","price":3.809},{"date":"1397/09/29 14:08","price":3.817},{"date":"1397/09/29 14:32","price":3.846},{"date":"1397/09/29 15:08","price":3.845},{"date":"1397/09/29 15:32","price":3.856},{"date":"1397/09/29 16:08","price":3.868},{"date":"1397/09/29 16:32","price":3.87},{"date":"1397/09/29 17:08","price":3.891},{"date":"1397/09/29 17:32","price":3.893},{"date":"1397/09/29 18:08","price":3.843},{"date":"1397/09/29 18:32","price":3.802},{"date":"1397/09/29 19:08","price":3.793},{"date":"1397/09/29 19:32","price":3.751},{"date":"1397/09/29 20:08","price":3.734},{"date":"1397/09/29 20:32","price":3.758},{"date":"1397/09/29 21:08","price":3.676},{"date":"1397/09/29 21:32","price":3.68},{"date":"1397/09/29 22:08","price":3.685},{"date":"1397/09/29 22:32","price":3.619},{"date":"1397/09/29 23:08","price":3.603},{"date":"1397/09/29 23:32","price":3.676}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398