کمترین: 
1.3305
بیشترین: 
1.3779
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.331
زمان: 
9/29 23:32
قیمت بنزین امروز 29 آذر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 29 آذر 1397 , 1.331 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/29 00:08","price":1.3718},{"date":"1397/09/29 00:32","price":1.371},{"date":"1397/09/29 01:08","price":1.3665},{"date":"1397/09/29 01:32","price":1.3695},{"date":"1397/09/29 02:08","price":1.37},{"date":"1397/09/29 03:08","price":1.3715},{"date":"1397/09/29 03:32","price":1.3705},{"date":"1397/09/29 04:08","price":1.3685},{"date":"1397/09/29 04:32","price":1.369},{"date":"1397/09/29 05:08","price":1.3715},{"date":"1397/09/29 05:32","price":1.3705},{"date":"1397/09/29 06:08","price":1.3685},{"date":"1397/09/29 06:32","price":1.371},{"date":"1397/09/29 07:08","price":1.3685},{"date":"1397/09/29 07:32","price":1.3655},{"date":"1397/09/29 08:08","price":1.362},{"date":"1397/09/29 09:32","price":1.3655},{"date":"1397/09/29 10:08","price":1.366},{"date":"1397/09/29 10:32","price":1.3635},{"date":"1397/09/29 11:32","price":1.3645},{"date":"1397/09/29 12:08","price":1.3465},{"date":"1397/09/29 12:32","price":1.3414},{"date":"1397/09/29 13:32","price":1.3465},{"date":"1397/09/29 14:08","price":1.3461},{"date":"1397/09/29 14:32","price":1.3405},{"date":"1397/09/29 15:08","price":1.3437},{"date":"1397/09/29 15:32","price":1.347},{"date":"1397/09/29 16:08","price":1.3525},{"date":"1397/09/29 17:08","price":1.3659},{"date":"1397/09/29 17:32","price":1.3655},{"date":"1397/09/29 18:08","price":1.3613},{"date":"1397/09/29 18:32","price":1.3771},{"date":"1397/09/29 19:08","price":1.3779},{"date":"1397/09/29 19:32","price":1.3734},{"date":"1397/09/29 20:08","price":1.3556},{"date":"1397/09/29 20:32","price":1.3695},{"date":"1397/09/29 21:08","price":1.3745},{"date":"1397/09/29 21:32","price":1.3572},{"date":"1397/09/29 22:08","price":1.3545},{"date":"1397/09/29 22:32","price":1.3423},{"date":"1397/09/29 23:08","price":1.3305},{"date":"1397/09/29 23:32","price":1.331}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398