کمترین: 
519.88
بیشترین: 
535.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
519.88
زمان: 
9/29 23:32
قیمت گازوئیل امروز 29 آذر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 29 آذر 1397 , 519.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/29 00:08","price":534.63},{"date":"1397/09/29 00:32","price":535.38},{"date":"1397/09/29 01:08","price":533.75},{"date":"1397/09/29 01:32","price":534},{"date":"1397/09/29 02:08","price":534.38},{"date":"1397/09/29 05:08","price":535.5},{"date":"1397/09/29 05:32","price":534.88},{"date":"1397/09/29 06:08","price":533.88},{"date":"1397/09/29 06:32","price":535.13},{"date":"1397/09/29 07:08","price":534.13},{"date":"1397/09/29 07:32","price":533.13},{"date":"1397/09/29 08:08","price":532.25},{"date":"1397/09/29 09:08","price":531.88},{"date":"1397/09/29 09:32","price":533},{"date":"1397/09/29 10:08","price":533.38},{"date":"1397/09/29 10:32","price":532.38},{"date":"1397/09/29 11:08","price":532},{"date":"1397/09/29 11:32","price":532.25},{"date":"1397/09/29 12:08","price":525.88},{"date":"1397/09/29 12:32","price":523.5},{"date":"1397/09/29 13:08","price":522.63},{"date":"1397/09/29 13:32","price":524.38},{"date":"1397/09/29 14:08","price":523.63},{"date":"1397/09/29 14:32","price":520.63},{"date":"1397/09/29 15:08","price":522},{"date":"1397/09/29 15:32","price":523.38},{"date":"1397/09/29 16:08","price":526.38},{"date":"1397/09/29 16:32","price":524.13},{"date":"1397/09/29 17:08","price":525.88},{"date":"1397/09/29 17:32","price":528.13},{"date":"1397/09/29 18:08","price":527.13},{"date":"1397/09/29 18:32","price":530.63},{"date":"1397/09/29 19:08","price":529.5},{"date":"1397/09/29 19:32","price":528.13},{"date":"1397/09/29 20:08","price":522.38},{"date":"1397/09/29 20:32","price":524.13},{"date":"1397/09/29 21:08","price":525.63},{"date":"1397/09/29 21:32","price":520.75},{"date":"1397/09/29 22:08","price":520.88},{"date":"1397/09/29 22:32","price":520.63},{"date":"1397/09/29 23:08","price":520.5},{"date":"1397/09/29 23:32","price":519.88}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398