کمترین: 
1.7556
بیشترین: 
1.7992
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7582
زمان: 
9/29 23:32
قیمت نفت کوره امروز 29 آذر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 29 آذر 1397 , 1.7582 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/29 00:08","price":1.7957},{"date":"1397/09/29 00:32","price":1.7989},{"date":"1397/09/29 01:08","price":1.7948},{"date":"1397/09/29 01:32","price":1.7954},{"date":"1397/09/29 03:08","price":1.7992},{"date":"1397/09/29 03:32","price":1.7969},{"date":"1397/09/29 04:08","price":1.7944},{"date":"1397/09/29 04:32","price":1.7949},{"date":"1397/09/29 05:08","price":1.7976},{"date":"1397/09/29 05:32","price":1.7955},{"date":"1397/09/29 06:08","price":1.7929},{"date":"1397/09/29 06:32","price":1.7951},{"date":"1397/09/29 07:08","price":1.7929},{"date":"1397/09/29 07:32","price":1.7912},{"date":"1397/09/29 08:08","price":1.7875},{"date":"1397/09/29 09:08","price":1.7869},{"date":"1397/09/29 09:32","price":1.7912},{"date":"1397/09/29 10:08","price":1.7928},{"date":"1397/09/29 10:32","price":1.7881},{"date":"1397/09/29 11:08","price":1.7877},{"date":"1397/09/29 11:32","price":1.7892},{"date":"1397/09/29 12:08","price":1.7723},{"date":"1397/09/29 12:32","price":1.7652},{"date":"1397/09/29 13:08","price":1.7634},{"date":"1397/09/29 13:32","price":1.7662},{"date":"1397/09/29 14:08","price":1.7663},{"date":"1397/09/29 14:32","price":1.7556},{"date":"1397/09/29 15:08","price":1.7609},{"date":"1397/09/29 15:32","price":1.7648},{"date":"1397/09/29 16:08","price":1.772},{"date":"1397/09/29 16:32","price":1.7686},{"date":"1397/09/29 17:08","price":1.7739},{"date":"1397/09/29 17:32","price":1.7825},{"date":"1397/09/29 18:08","price":1.782},{"date":"1397/09/29 18:32","price":1.7957},{"date":"1397/09/29 19:08","price":1.7907},{"date":"1397/09/29 19:32","price":1.7866},{"date":"1397/09/29 20:08","price":1.7671},{"date":"1397/09/29 20:32","price":1.7728},{"date":"1397/09/29 21:08","price":1.7805},{"date":"1397/09/29 21:32","price":1.7646},{"date":"1397/09/29 22:08","price":1.761},{"date":"1397/09/29 22:32","price":1.7614},{"date":"1397/09/29 23:08","price":1.7569},{"date":"1397/09/29 23:32","price":1.7582}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398