کمترین: 
54.55
بیشترین: 
56.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.63
زمان: 
9/29 23:32
قیمت نفت برنت امروز 29 آذر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 29 آذر 1397 , 54.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/29 00:08","price":56.64},{"date":"1397/09/29 01:08","price":56.45},{"date":"1397/09/29 01:32","price":56.48},{"date":"1397/09/29 02:08","price":56.49},{"date":"1397/09/29 02:32","price":56.5},{"date":"1397/09/29 03:08","price":56.51},{"date":"1397/09/29 05:08","price":56.69},{"date":"1397/09/29 05:32","price":56.59},{"date":"1397/09/29 06:08","price":56.48},{"date":"1397/09/29 06:32","price":56.62},{"date":"1397/09/29 07:08","price":56.48},{"date":"1397/09/29 07:32","price":56.39},{"date":"1397/09/29 08:08","price":56.23},{"date":"1397/09/29 08:32","price":56.19},{"date":"1397/09/29 09:08","price":56.21},{"date":"1397/09/29 09:32","price":56.38},{"date":"1397/09/29 10:08","price":56.42},{"date":"1397/09/29 10:32","price":56.33},{"date":"1397/09/29 11:08","price":56.29},{"date":"1397/09/29 11:32","price":56.38},{"date":"1397/09/29 12:08","price":55.55},{"date":"1397/09/29 12:32","price":55.41},{"date":"1397/09/29 13:08","price":55.5},{"date":"1397/09/29 13:32","price":55.67},{"date":"1397/09/29 14:08","price":55.62},{"date":"1397/09/29 14:32","price":55.12},{"date":"1397/09/29 15:08","price":55.23},{"date":"1397/09/29 15:32","price":55.39},{"date":"1397/09/29 16:08","price":55.63},{"date":"1397/09/29 16:32","price":55.41},{"date":"1397/09/29 17:08","price":55.61},{"date":"1397/09/29 17:32","price":55.78},{"date":"1397/09/29 18:08","price":55.55},{"date":"1397/09/29 18:32","price":55.91},{"date":"1397/09/29 19:08","price":55.84},{"date":"1397/09/29 19:32","price":55.65},{"date":"1397/09/29 20:08","price":54.8},{"date":"1397/09/29 20:32","price":55.1},{"date":"1397/09/29 21:08","price":55.37},{"date":"1397/09/29 21:32","price":54.77},{"date":"1397/09/29 22:08","price":54.73},{"date":"1397/09/29 22:32","price":54.63},{"date":"1397/09/29 23:08","price":54.55},{"date":"1397/09/29 23:32","price":54.63}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398