کمترین: 
45.82
بیشترین: 
47.46
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
46.13
زمان: 
9/29 23:32
قیمت نفت سبک امروز 29 آذر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 آذر 1397 , 46.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/29 00:08","price":47.43},{"date":"1397/09/29 00:32","price":47.45},{"date":"1397/09/29 01:08","price":47.33},{"date":"1397/09/29 01:32","price":47.38},{"date":"1397/09/29 03:08","price":47.45},{"date":"1397/09/29 03:32","price":47.38},{"date":"1397/09/29 04:08","price":47.32},{"date":"1397/09/29 04:32","price":47.34},{"date":"1397/09/29 05:08","price":47.46},{"date":"1397/09/29 05:32","price":47.38},{"date":"1397/09/29 06:08","price":47.31},{"date":"1397/09/29 06:32","price":47.42},{"date":"1397/09/29 07:08","price":47.34},{"date":"1397/09/29 07:32","price":47.27},{"date":"1397/09/29 08:08","price":47.11},{"date":"1397/09/29 08:32","price":47.03},{"date":"1397/09/29 09:08","price":47.09},{"date":"1397/09/29 09:32","price":47.16},{"date":"1397/09/29 10:08","price":47.17},{"date":"1397/09/29 10:32","price":47.13},{"date":"1397/09/29 11:32","price":47.18},{"date":"1397/09/29 12:08","price":46.63},{"date":"1397/09/29 12:32","price":46.48},{"date":"1397/09/29 13:08","price":46.54},{"date":"1397/09/29 13:32","price":46.62},{"date":"1397/09/29 14:08","price":46.66},{"date":"1397/09/29 14:32","price":46.38},{"date":"1397/09/29 15:08","price":46.52},{"date":"1397/09/29 15:32","price":46.62},{"date":"1397/09/29 16:08","price":46.77},{"date":"1397/09/29 16:32","price":46.59},{"date":"1397/09/29 17:08","price":46.67},{"date":"1397/09/29 17:32","price":46.76},{"date":"1397/09/29 18:08","price":46.46},{"date":"1397/09/29 18:32","price":46.78},{"date":"1397/09/29 19:08","price":46.62},{"date":"1397/09/29 19:32","price":46.58},{"date":"1397/09/29 20:08","price":45.82},{"date":"1397/09/29 20:32","price":46.19},{"date":"1397/09/29 21:08","price":46.52},{"date":"1397/09/29 21:32","price":45.98},{"date":"1397/09/29 22:08","price":46.11},{"date":"1397/09/29 22:32","price":46.08},{"date":"1397/09/29 23:08","price":46.04},{"date":"1397/09/29 23:32","price":46.13}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398