کمترین: 
56.08
بیشترین: 
56.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.08
زمان: 
9/28 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 28 آذر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 28 آذر 1397 , 56.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/28 17:08","price":56.08}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398