کمترین: 
3.591
بیشترین: 
3.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.718
زمان: 
9/28 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 28 آذر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 28 آذر 1397 , 3.718 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/28 00:08","price":3.811},{"date":"1397/09/28 00:32","price":3.814},{"date":"1397/09/28 01:08","price":3.826},{"date":"1397/09/28 02:08","price":3.833},{"date":"1397/09/28 03:08","price":3.815},{"date":"1397/09/28 04:08","price":3.808},{"date":"1397/09/28 04:32","price":3.817},{"date":"1397/09/28 05:08","price":3.813},{"date":"1397/09/28 05:32","price":3.796},{"date":"1397/09/28 06:08","price":3.79},{"date":"1397/09/28 06:32","price":3.784},{"date":"1397/09/28 07:08","price":3.789},{"date":"1397/09/28 07:32","price":3.797},{"date":"1397/09/28 08:08","price":3.805},{"date":"1397/09/28 08:32","price":3.834},{"date":"1397/09/28 09:08","price":3.843},{"date":"1397/09/28 09:32","price":3.842},{"date":"1397/09/28 10:08","price":3.837},{"date":"1397/09/28 10:32","price":3.841},{"date":"1397/09/28 11:08","price":3.817},{"date":"1397/09/28 11:32","price":3.87},{"date":"1397/09/28 12:08","price":3.83},{"date":"1397/09/28 12:32","price":3.803},{"date":"1397/09/28 13:08","price":3.79},{"date":"1397/09/28 13:32","price":3.752},{"date":"1397/09/28 14:08","price":3.745},{"date":"1397/09/28 14:32","price":3.729},{"date":"1397/09/28 15:08","price":3.74},{"date":"1397/09/28 16:08","price":3.771},{"date":"1397/09/28 17:08","price":3.639},{"date":"1397/09/28 17:32","price":3.652},{"date":"1397/09/28 18:08","price":3.62},{"date":"1397/09/28 18:32","price":3.607},{"date":"1397/09/28 19:08","price":3.591},{"date":"1397/09/28 20:08","price":3.617},{"date":"1397/09/28 20:32","price":3.648},{"date":"1397/09/28 21:08","price":3.617},{"date":"1397/09/28 21:32","price":3.621},{"date":"1397/09/28 22:08","price":3.669},{"date":"1397/09/28 22:32","price":3.672},{"date":"1397/09/28 23:08","price":3.743},{"date":"1397/09/28 23:32","price":3.718}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398