کمترین: 
1.3415
بیشترین: 
1.3989
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3711
زمان: 
9/28 23:32
قیمت بنزین امروز 28 آذر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 28 آذر 1397 , 1.3711 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/28 00:08","price":1.3485},{"date":"1397/09/28 00:32","price":1.3505},{"date":"1397/09/28 01:08","price":1.3495},{"date":"1397/09/28 02:08","price":1.3415},{"date":"1397/09/28 03:08","price":1.354},{"date":"1397/09/28 04:08","price":1.3555},{"date":"1397/09/28 04:32","price":1.358},{"date":"1397/09/28 05:08","price":1.354},{"date":"1397/09/28 05:32","price":1.357},{"date":"1397/09/28 06:08","price":1.3535},{"date":"1397/09/28 06:32","price":1.3561},{"date":"1397/09/28 07:08","price":1.3575},{"date":"1397/09/28 07:32","price":1.3545},{"date":"1397/09/28 08:08","price":1.356},{"date":"1397/09/28 08:32","price":1.355},{"date":"1397/09/28 09:08","price":1.356},{"date":"1397/09/28 09:32","price":1.3585},{"date":"1397/09/28 10:08","price":1.3615},{"date":"1397/09/28 10:32","price":1.3566},{"date":"1397/09/28 11:08","price":1.353},{"date":"1397/09/28 11:32","price":1.3535},{"date":"1397/09/28 12:08","price":1.3585},{"date":"1397/09/28 12:32","price":1.3555},{"date":"1397/09/28 13:08","price":1.356},{"date":"1397/09/28 13:32","price":1.3581},{"date":"1397/09/28 14:08","price":1.36},{"date":"1397/09/28 14:32","price":1.3505},{"date":"1397/09/28 15:08","price":1.353},{"date":"1397/09/28 16:08","price":1.3625},{"date":"1397/09/28 17:08","price":1.3515},{"date":"1397/09/28 18:08","price":1.3682},{"date":"1397/09/28 18:32","price":1.3773},{"date":"1397/09/28 19:08","price":1.3825},{"date":"1397/09/28 20:08","price":1.3962},{"date":"1397/09/28 20:32","price":1.3945},{"date":"1397/09/28 21:08","price":1.3989},{"date":"1397/09/28 21:32","price":1.3921},{"date":"1397/09/28 22:08","price":1.3825},{"date":"1397/09/28 22:32","price":1.3881},{"date":"1397/09/28 23:08","price":1.3857},{"date":"1397/09/28 23:32","price":1.3711}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398