کمترین: 
523.25
بیشترین: 
539.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
534.13
زمان: 
9/28 23:32
قیمت گازوئیل امروز 28 آذر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 28 آذر 1397 , 534.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/28 00:08","price":524.25},{"date":"1397/09/28 00:32","price":525.5},{"date":"1397/09/28 01:08","price":525.38},{"date":"1397/09/28 02:08","price":523.25},{"date":"1397/09/28 05:08","price":526.13},{"date":"1397/09/28 05:32","price":528.25},{"date":"1397/09/28 06:08","price":527},{"date":"1397/09/28 06:32","price":528},{"date":"1397/09/28 07:08","price":528.5},{"date":"1397/09/28 07:32","price":527.13},{"date":"1397/09/28 08:08","price":526.75},{"date":"1397/09/28 08:32","price":526.63},{"date":"1397/09/28 09:32","price":527.88},{"date":"1397/09/28 10:08","price":528.25},{"date":"1397/09/28 10:32","price":526.88},{"date":"1397/09/28 11:08","price":525.63},{"date":"1397/09/28 11:32","price":526.75},{"date":"1397/09/28 12:08","price":527},{"date":"1397/09/28 12:32","price":527.63},{"date":"1397/09/28 13:32","price":529.13},{"date":"1397/09/28 14:08","price":529.63},{"date":"1397/09/28 14:32","price":526.63},{"date":"1397/09/28 15:08","price":527.63},{"date":"1397/09/28 16:08","price":531},{"date":"1397/09/28 17:08","price":527.88},{"date":"1397/09/28 17:32","price":528.13},{"date":"1397/09/28 18:08","price":531.38},{"date":"1397/09/28 18:32","price":533.75},{"date":"1397/09/28 19:08","price":535.88},{"date":"1397/09/28 20:08","price":539.38},{"date":"1397/09/28 20:32","price":538.63},{"date":"1397/09/28 21:08","price":538.88},{"date":"1397/09/28 21:32","price":537.13},{"date":"1397/09/28 22:08","price":535.63},{"date":"1397/09/28 22:32","price":537.13},{"date":"1397/09/28 23:08","price":536.38},{"date":"1397/09/28 23:32","price":534.13}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398