کمترین: 
1.754
بیشترین: 
1.8112
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7928
زمان: 
9/28 23:32
قیمت نفت کوره امروز 28 آذر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 28 آذر 1397 , 1.7928 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/28 00:08","price":1.7558},{"date":"1397/09/28 00:32","price":1.7595},{"date":"1397/09/28 01:08","price":1.7591},{"date":"1397/09/28 02:08","price":1.754},{"date":"1397/09/28 03:08","price":1.7643},{"date":"1397/09/28 04:08","price":1.7662},{"date":"1397/09/28 04:32","price":1.7696},{"date":"1397/09/28 05:08","price":1.763},{"date":"1397/09/28 05:32","price":1.7687},{"date":"1397/09/28 06:08","price":1.765},{"date":"1397/09/28 06:32","price":1.7687},{"date":"1397/09/28 07:08","price":1.7697},{"date":"1397/09/28 07:32","price":1.7661},{"date":"1397/09/28 08:08","price":1.7655},{"date":"1397/09/28 08:32","price":1.7649},{"date":"1397/09/28 09:08","price":1.7652},{"date":"1397/09/28 09:32","price":1.7693},{"date":"1397/09/28 10:08","price":1.7699},{"date":"1397/09/28 10:32","price":1.7668},{"date":"1397/09/28 11:08","price":1.7622},{"date":"1397/09/28 11:32","price":1.7645},{"date":"1397/09/28 12:08","price":1.7656},{"date":"1397/09/28 12:32","price":1.7676},{"date":"1397/09/28 13:08","price":1.7673},{"date":"1397/09/28 13:32","price":1.7732},{"date":"1397/09/28 14:08","price":1.7758},{"date":"1397/09/28 14:32","price":1.7652},{"date":"1397/09/28 15:08","price":1.7691},{"date":"1397/09/28 16:08","price":1.7774},{"date":"1397/09/28 17:08","price":1.7686},{"date":"1397/09/28 17:32","price":1.7685},{"date":"1397/09/28 18:08","price":1.7782},{"date":"1397/09/28 18:32","price":1.7889},{"date":"1397/09/28 19:08","price":1.7973},{"date":"1397/09/28 20:08","price":1.8081},{"date":"1397/09/28 20:32","price":1.8087},{"date":"1397/09/28 21:08","price":1.8112},{"date":"1397/09/28 21:32","price":1.8072},{"date":"1397/09/28 22:08","price":1.8008},{"date":"1397/09/28 22:32","price":1.803},{"date":"1397/09/28 23:08","price":1.8068},{"date":"1397/09/28 23:32","price":1.7928}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398