کمترین: 
56.01
بیشترین: 
57.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.62
زمان: 
9/28 23:32
قیمت نفت برنت امروز 28 آذر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 28 آذر 1397 , 56.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/28 00:08","price":56.25},{"date":"1397/09/28 00:32","price":56.34},{"date":"1397/09/28 01:08","price":56.38},{"date":"1397/09/28 02:08","price":56.01},{"date":"1397/09/28 02:32","price":56.05},{"date":"1397/09/28 03:08","price":56.09},{"date":"1397/09/28 05:08","price":56.44},{"date":"1397/09/28 05:32","price":56.6},{"date":"1397/09/28 06:08","price":56.41},{"date":"1397/09/28 06:32","price":56.47},{"date":"1397/09/28 07:08","price":56.59},{"date":"1397/09/28 07:32","price":56.45},{"date":"1397/09/28 08:08","price":56.48},{"date":"1397/09/28 08:32","price":56.45},{"date":"1397/09/28 09:08","price":56.48},{"date":"1397/09/28 09:32","price":56.59},{"date":"1397/09/28 10:08","price":56.68},{"date":"1397/09/28 10:32","price":56.51},{"date":"1397/09/28 11:08","price":56.36},{"date":"1397/09/28 11:32","price":56.49},{"date":"1397/09/28 12:08","price":56.62},{"date":"1397/09/28 12:32","price":56.66},{"date":"1397/09/28 13:08","price":56.64},{"date":"1397/09/28 13:32","price":56.8},{"date":"1397/09/28 14:08","price":56.77},{"date":"1397/09/28 14:32","price":56.31},{"date":"1397/09/28 15:08","price":56.36},{"date":"1397/09/28 16:08","price":56.69},{"date":"1397/09/28 17:08","price":56.31},{"date":"1397/09/28 17:32","price":56.38},{"date":"1397/09/28 18:08","price":56.89},{"date":"1397/09/28 18:32","price":57.14},{"date":"1397/09/28 19:08","price":57.34},{"date":"1397/09/28 20:08","price":57.65},{"date":"1397/09/28 20:32","price":57.59},{"date":"1397/09/28 21:08","price":57.5},{"date":"1397/09/28 21:32","price":57.11},{"date":"1397/09/28 22:08","price":56.8},{"date":"1397/09/28 22:32","price":57.02},{"date":"1397/09/28 23:08","price":57},{"date":"1397/09/28 23:32","price":56.62}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398