کمترین: 
46.23
بیشترین: 
48.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
47.45
زمان: 
9/28 23:32
قیمت نفت سبک امروز 28 آذر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 28 آذر 1397 , 47.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/28 00:08","price":46.49},{"date":"1397/09/28 00:32","price":46.59},{"date":"1397/09/28 01:08","price":46.58},{"date":"1397/09/28 02:08","price":46.23},{"date":"1397/09/28 03:08","price":46.68},{"date":"1397/09/28 04:08","price":46.72},{"date":"1397/09/28 04:32","price":46.84},{"date":"1397/09/28 05:08","price":46.7},{"date":"1397/09/28 05:32","price":46.81},{"date":"1397/09/28 06:08","price":46.59},{"date":"1397/09/28 06:32","price":46.64},{"date":"1397/09/28 07:08","price":46.7},{"date":"1397/09/28 07:32","price":46.63},{"date":"1397/09/28 08:08","price":46.67},{"date":"1397/09/28 09:08","price":46.75},{"date":"1397/09/28 09:32","price":46.83},{"date":"1397/09/28 10:08","price":46.87},{"date":"1397/09/28 10:32","price":46.74},{"date":"1397/09/28 11:08","price":46.64},{"date":"1397/09/28 11:32","price":46.71},{"date":"1397/09/28 12:08","price":46.77},{"date":"1397/09/28 12:32","price":46.79},{"date":"1397/09/28 13:08","price":46.8},{"date":"1397/09/28 13:32","price":46.96},{"date":"1397/09/28 14:08","price":46.84},{"date":"1397/09/28 14:32","price":46.55},{"date":"1397/09/28 15:08","price":46.64},{"date":"1397/09/28 16:08","price":46.98},{"date":"1397/09/28 17:08","price":46.71},{"date":"1397/09/28 17:32","price":46.85},{"date":"1397/09/28 18:08","price":47.34},{"date":"1397/09/28 18:32","price":47.49},{"date":"1397/09/28 19:08","price":47.66},{"date":"1397/09/28 20:08","price":47.92},{"date":"1397/09/28 20:32","price":47.93},{"date":"1397/09/28 21:08","price":48.05},{"date":"1397/09/28 21:32","price":47.82},{"date":"1397/09/28 22:08","price":47.46},{"date":"1397/09/28 22:32","price":47.73},{"date":"1397/09/28 23:08","price":47.89},{"date":"1397/09/28 23:32","price":47.45}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398