کمترین: 
23.76
بیشترین: 
24.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24.36
زمان: 
9/27 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 27 آذر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 27 آذر 1397 , 24.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/27 11:08","price":24.11},{"date":"1397/09/27 11:32","price":24.1},{"date":"1397/09/27 13:08","price":23.76},{"date":"1397/09/27 13:32","price":24.1},{"date":"1397/09/27 14:08","price":24.03},{"date":"1397/09/27 14:32","price":23.92},{"date":"1397/09/27 15:08","price":23.89},{"date":"1397/09/27 15:32","price":23.85},{"date":"1397/09/27 16:08","price":23.95},{"date":"1397/09/27 16:32","price":23.83},{"date":"1397/09/27 17:08","price":23.94},{"date":"1397/09/27 17:32","price":24.07},{"date":"1397/09/27 18:08","price":24.14},{"date":"1397/09/27 18:32","price":24.33},{"date":"1397/09/27 19:08","price":24.38},{"date":"1397/09/27 20:08","price":24.33},{"date":"1397/09/27 21:08","price":24.36}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398