کمترین: 
3.534
بیشترین: 
3.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.808
زمان: 
9/27 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 27 آذر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 27 آذر 1397 , 3.808 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/27 00:08","price":3.554},{"date":"1397/09/27 00:32","price":3.534},{"date":"1397/09/27 01:08","price":3.545},{"date":"1397/09/27 01:32","price":3.562},{"date":"1397/09/27 02:08","price":3.57},{"date":"1397/09/27 03:08","price":3.591},{"date":"1397/09/27 03:32","price":3.597},{"date":"1397/09/27 04:08","price":3.6},{"date":"1397/09/27 04:32","price":3.588},{"date":"1397/09/27 05:08","price":3.613},{"date":"1397/09/27 05:32","price":3.612},{"date":"1397/09/27 06:08","price":3.609},{"date":"1397/09/27 06:32","price":3.611},{"date":"1397/09/27 07:08","price":3.608},{"date":"1397/09/27 08:08","price":3.623},{"date":"1397/09/27 09:08","price":3.616},{"date":"1397/09/27 09:32","price":3.62},{"date":"1397/09/27 10:08","price":3.626},{"date":"1397/09/27 10:32","price":3.617},{"date":"1397/09/27 11:32","price":3.594},{"date":"1397/09/27 12:08","price":3.596},{"date":"1397/09/27 13:08","price":3.591},{"date":"1397/09/27 13:32","price":3.584},{"date":"1397/09/27 14:08","price":3.59},{"date":"1397/09/27 14:32","price":3.604},{"date":"1397/09/27 15:08","price":3.624},{"date":"1397/09/27 15:32","price":3.634},{"date":"1397/09/27 16:08","price":3.639},{"date":"1397/09/27 16:32","price":3.657},{"date":"1397/09/27 17:08","price":3.692},{"date":"1397/09/27 17:32","price":3.693},{"date":"1397/09/27 18:08","price":3.708},{"date":"1397/09/27 18:32","price":3.768},{"date":"1397/09/27 19:08","price":3.739},{"date":"1397/09/27 20:08","price":3.697},{"date":"1397/09/27 20:32","price":3.712},{"date":"1397/09/27 21:08","price":3.733},{"date":"1397/09/27 21:32","price":3.739},{"date":"1397/09/27 22:08","price":3.73},{"date":"1397/09/27 22:32","price":3.741},{"date":"1397/09/27 23:08","price":3.84},{"date":"1397/09/27 23:32","price":3.808}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398