کمترین: 
1.3434
بیشترین: 
1.4015
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3434
زمان: 
9/27 23:32
قیمت بنزین امروز 27 آذر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 27 آذر 1397 , 1.3434 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/27 00:08","price":1.3975},{"date":"1397/09/27 00:32","price":1.3985},{"date":"1397/09/27 01:08","price":1.3956},{"date":"1397/09/27 01:32","price":1.3945},{"date":"1397/09/27 02:08","price":1.3955},{"date":"1397/09/27 03:08","price":1.397},{"date":"1397/09/27 03:32","price":1.3975},{"date":"1397/09/27 04:32","price":1.3995},{"date":"1397/09/27 05:08","price":1.3955},{"date":"1397/09/27 05:32","price":1.3985},{"date":"1397/09/27 06:08","price":1.3975},{"date":"1397/09/27 06:32","price":1.3985},{"date":"1397/09/27 07:08","price":1.396},{"date":"1397/09/27 07:32","price":1.3935},{"date":"1397/09/27 08:08","price":1.394},{"date":"1397/09/27 09:08","price":1.3921},{"date":"1397/09/27 09:32","price":1.3885},{"date":"1397/09/27 10:08","price":1.3905},{"date":"1397/09/27 10:32","price":1.3935},{"date":"1397/09/27 11:08","price":1.3925},{"date":"1397/09/27 11:32","price":1.39},{"date":"1397/09/27 12:08","price":1.3935},{"date":"1397/09/27 13:08","price":1.369},{"date":"1397/09/27 13:32","price":1.3735},{"date":"1397/09/27 14:08","price":1.3745},{"date":"1397/09/27 14:32","price":1.3807},{"date":"1397/09/27 15:08","price":1.3766},{"date":"1397/09/27 15:32","price":1.379},{"date":"1397/09/27 16:08","price":1.3765},{"date":"1397/09/27 16:32","price":1.382},{"date":"1397/09/27 17:08","price":1.3833},{"date":"1397/09/27 17:32","price":1.383},{"date":"1397/09/27 18:08","price":1.3933},{"date":"1397/09/27 18:32","price":1.3885},{"date":"1397/09/27 19:08","price":1.4015},{"date":"1397/09/27 20:08","price":1.3606},{"date":"1397/09/27 20:32","price":1.3678},{"date":"1397/09/27 21:08","price":1.3748},{"date":"1397/09/27 21:32","price":1.3825},{"date":"1397/09/27 22:08","price":1.3816},{"date":"1397/09/27 22:32","price":1.3666},{"date":"1397/09/27 23:08","price":1.3548},{"date":"1397/09/27 23:32","price":1.3434}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398