کمترین: 
522.88
بیشترین: 
545
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
522.88
زمان: 
9/27 23:32
قیمت گازوئیل امروز 27 آذر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 27 آذر 1397 , 522.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/27 00:08","price":542.88},{"date":"1397/09/27 00:32","price":542.38},{"date":"1397/09/27 01:08","price":541.88},{"date":"1397/09/27 01:32","price":541.75},{"date":"1397/09/27 02:08","price":542},{"date":"1397/09/27 05:08","price":543},{"date":"1397/09/27 05:32","price":544},{"date":"1397/09/27 06:08","price":544.63},{"date":"1397/09/27 06:32","price":545},{"date":"1397/09/27 07:08","price":544.38},{"date":"1397/09/27 07:32","price":543.88},{"date":"1397/09/27 08:08","price":543.5},{"date":"1397/09/27 09:08","price":542.88},{"date":"1397/09/27 09:32","price":542.13},{"date":"1397/09/27 10:08","price":542.38},{"date":"1397/09/27 10:32","price":542.63},{"date":"1397/09/27 11:08","price":542.88},{"date":"1397/09/27 11:32","price":540.13},{"date":"1397/09/27 12:08","price":540.38},{"date":"1397/09/27 13:08","price":535.13},{"date":"1397/09/27 13:32","price":537.13},{"date":"1397/09/27 14:32","price":538.38},{"date":"1397/09/27 15:08","price":537.75},{"date":"1397/09/27 15:32","price":537.88},{"date":"1397/09/27 16:08","price":537.63},{"date":"1397/09/27 16:32","price":539.38},{"date":"1397/09/27 17:08","price":540.88},{"date":"1397/09/27 17:32","price":541.88},{"date":"1397/09/27 18:08","price":543.38},{"date":"1397/09/27 18:32","price":541.13},{"date":"1397/09/27 19:08","price":542.5},{"date":"1397/09/27 20:08","price":531.13},{"date":"1397/09/27 20:32","price":530.25},{"date":"1397/09/27 21:08","price":531.38},{"date":"1397/09/27 21:32","price":532.88},{"date":"1397/09/27 22:08","price":533.88},{"date":"1397/09/27 22:32","price":530.5},{"date":"1397/09/27 23:08","price":524.88},{"date":"1397/09/27 23:32","price":522.88}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398