کمترین: 
1.7505
بیشترین: 
1.8155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7505
زمان: 
9/27 23:32
قیمت نفت کوره امروز 27 آذر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 27 آذر 1397 , 1.7505 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/27 00:08","price":1.8087},{"date":"1397/09/27 00:32","price":1.8078},{"date":"1397/09/27 01:08","price":1.8065},{"date":"1397/09/27 01:32","price":1.8076},{"date":"1397/09/27 02:08","price":1.8078},{"date":"1397/09/27 03:08","price":1.8109},{"date":"1397/09/27 03:32","price":1.8106},{"date":"1397/09/27 04:08","price":1.8111},{"date":"1397/09/27 04:32","price":1.8134},{"date":"1397/09/27 05:08","price":1.8108},{"date":"1397/09/27 05:32","price":1.8142},{"date":"1397/09/27 06:08","price":1.8146},{"date":"1397/09/27 06:32","price":1.8155},{"date":"1397/09/27 07:08","price":1.8134},{"date":"1397/09/27 07:32","price":1.8115},{"date":"1397/09/27 08:08","price":1.8112},{"date":"1397/09/27 09:08","price":1.809},{"date":"1397/09/27 09:32","price":1.8064},{"date":"1397/09/27 10:08","price":1.8068},{"date":"1397/09/27 10:32","price":1.8077},{"date":"1397/09/27 11:08","price":1.8089},{"date":"1397/09/27 11:32","price":1.8001},{"date":"1397/09/27 12:08","price":1.8028},{"date":"1397/09/27 13:08","price":1.7853},{"date":"1397/09/27 13:32","price":1.7879},{"date":"1397/09/27 14:08","price":1.7883},{"date":"1397/09/27 14:32","price":1.7954},{"date":"1397/09/27 15:08","price":1.7925},{"date":"1397/09/27 15:32","price":1.7928},{"date":"1397/09/27 16:08","price":1.7922},{"date":"1397/09/27 16:32","price":1.7976},{"date":"1397/09/27 17:08","price":1.8049},{"date":"1397/09/27 17:32","price":1.808},{"date":"1397/09/27 18:08","price":1.8133},{"date":"1397/09/27 18:32","price":1.8055},{"date":"1397/09/27 19:08","price":1.8103},{"date":"1397/09/27 20:08","price":1.7734},{"date":"1397/09/27 20:32","price":1.7711},{"date":"1397/09/27 21:08","price":1.7761},{"date":"1397/09/27 21:32","price":1.7812},{"date":"1397/09/27 22:08","price":1.7825},{"date":"1397/09/27 22:32","price":1.7729},{"date":"1397/09/27 23:08","price":1.7567},{"date":"1397/09/27 23:32","price":1.7505}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398