کمترین: 
56.09
بیشترین: 
59.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.09
زمان: 
9/27 23:32
قیمت نفت برنت امروز 27 آذر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 27 آذر 1397 , 56.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/27 00:08","price":58.88},{"date":"1397/09/27 00:32","price":58.8},{"date":"1397/09/27 01:08","price":58.7},{"date":"1397/09/27 01:32","price":58.73},{"date":"1397/09/27 02:08","price":58.66},{"date":"1397/09/27 03:08","price":58.67},{"date":"1397/09/27 05:08","price":58.9},{"date":"1397/09/27 05:32","price":59.05},{"date":"1397/09/27 06:08","price":59.02},{"date":"1397/09/27 06:32","price":59.06},{"date":"1397/09/27 07:08","price":58.95},{"date":"1397/09/27 07:32","price":58.82},{"date":"1397/09/27 08:08","price":58.84},{"date":"1397/09/27 09:08","price":58.77},{"date":"1397/09/27 09:32","price":58.64},{"date":"1397/09/27 10:08","price":58.58},{"date":"1397/09/27 10:32","price":58.61},{"date":"1397/09/27 11:08","price":58.59},{"date":"1397/09/27 11:32","price":58.4},{"date":"1397/09/27 12:08","price":58.59},{"date":"1397/09/27 13:08","price":57.77},{"date":"1397/09/27 13:32","price":57.98},{"date":"1397/09/27 14:08","price":57.92},{"date":"1397/09/27 14:32","price":58.2},{"date":"1397/09/27 15:08","price":58.12},{"date":"1397/09/27 15:32","price":58.11},{"date":"1397/09/27 16:08","price":58.08},{"date":"1397/09/27 16:32","price":58.3},{"date":"1397/09/27 17:08","price":58.42},{"date":"1397/09/27 17:32","price":58.55},{"date":"1397/09/27 18:08","price":58.8},{"date":"1397/09/27 18:32","price":58.5},{"date":"1397/09/27 19:08","price":58.74},{"date":"1397/09/27 20:08","price":57.23},{"date":"1397/09/27 20:32","price":57.13},{"date":"1397/09/27 21:08","price":57.34},{"date":"1397/09/27 21:32","price":57.42},{"date":"1397/09/27 22:32","price":56.97},{"date":"1397/09/27 23:08","price":56.45},{"date":"1397/09/27 23:32","price":56.09}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398