کمترین: 
46.28
بیشترین: 
49.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
46.28
زمان: 
9/27 23:32
قیمت نفت سبک امروز 27 آذر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 27 آذر 1397 , 46.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/27 00:08","price":49.54},{"date":"1397/09/27 01:08","price":49.41},{"date":"1397/09/27 01:32","price":49.46},{"date":"1397/09/27 02:08","price":49.47},{"date":"1397/09/27 03:08","price":49.61},{"date":"1397/09/27 03:32","price":49.64},{"date":"1397/09/27 04:08","price":49.66},{"date":"1397/09/27 04:32","price":49.78},{"date":"1397/09/27 05:08","price":49.64},{"date":"1397/09/27 05:32","price":49.75},{"date":"1397/09/27 06:08","price":49.7},{"date":"1397/09/27 06:32","price":49.73},{"date":"1397/09/27 07:08","price":49.61},{"date":"1397/09/27 07:32","price":49.53},{"date":"1397/09/27 08:08","price":49.55},{"date":"1397/09/27 09:08","price":49.49},{"date":"1397/09/27 09:32","price":49.42},{"date":"1397/09/27 10:08","price":49.26},{"date":"1397/09/27 10:32","price":49.33},{"date":"1397/09/27 11:08","price":49.32},{"date":"1397/09/27 11:32","price":49.2},{"date":"1397/09/27 12:08","price":49.27},{"date":"1397/09/27 13:08","price":48.63},{"date":"1397/09/27 13:32","price":48.72},{"date":"1397/09/27 14:08","price":48.69},{"date":"1397/09/27 14:32","price":48.91},{"date":"1397/09/27 15:08","price":48.75},{"date":"1397/09/27 15:32","price":48.77},{"date":"1397/09/27 16:08","price":48.75},{"date":"1397/09/27 16:32","price":48.98},{"date":"1397/09/27 17:08","price":49.01},{"date":"1397/09/27 17:32","price":49.11},{"date":"1397/09/27 18:08","price":49.38},{"date":"1397/09/27 18:32","price":48.92},{"date":"1397/09/27 19:08","price":49.16},{"date":"1397/09/27 20:08","price":47.52},{"date":"1397/09/27 20:32","price":47.53},{"date":"1397/09/27 21:08","price":47.74},{"date":"1397/09/27 21:32","price":47.85},{"date":"1397/09/27 22:08","price":47.81},{"date":"1397/09/27 22:32","price":47.36},{"date":"1397/09/27 23:08","price":46.83},{"date":"1397/09/27 23:32","price":46.28}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398