کمترین: 
544.38
بیشترین: 
559.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
544.38
زمان: 
9/26 23:32
قیمت گازوئیل امروز 26 آذر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 26 آذر 1397 , 544.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/26 05:08","price":556.63},{"date":"1397/09/26 05:32","price":554.88},{"date":"1397/09/26 06:08","price":555.13},{"date":"1397/09/26 06:32","price":555.38},{"date":"1397/09/26 07:32","price":554.88},{"date":"1397/09/26 08:08","price":555.13},{"date":"1397/09/26 09:32","price":554.75},{"date":"1397/09/26 10:08","price":554},{"date":"1397/09/26 10:32","price":554.38},{"date":"1397/09/26 11:08","price":555.25},{"date":"1397/09/26 11:32","price":554.63},{"date":"1397/09/26 12:08","price":553.5},{"date":"1397/09/26 12:32","price":555.25},{"date":"1397/09/26 13:08","price":554.25},{"date":"1397/09/26 13:32","price":553.88},{"date":"1397/09/26 14:08","price":558.75},{"date":"1397/09/26 14:32","price":559.38},{"date":"1397/09/26 15:08","price":559.88},{"date":"1397/09/26 15:32","price":559.38},{"date":"1397/09/26 16:08","price":559.25},{"date":"1397/09/26 16:32","price":559.88},{"date":"1397/09/26 17:08","price":556.88},{"date":"1397/09/26 17:32","price":556.63},{"date":"1397/09/26 18:08","price":557},{"date":"1397/09/26 18:32","price":556.88},{"date":"1397/09/26 19:08","price":552.38},{"date":"1397/09/26 19:32","price":553.63},{"date":"1397/09/26 20:08","price":551.63},{"date":"1397/09/26 20:32","price":551.38},{"date":"1397/09/26 21:08","price":551.63},{"date":"1397/09/26 21:32","price":551.88},{"date":"1397/09/26 22:08","price":550.63},{"date":"1397/09/26 22:32","price":551.25},{"date":"1397/09/26 23:08","price":549.38},{"date":"1397/09/26 23:32","price":544.38}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398