کمترین: 
59
بیشترین: 
61.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59
زمان: 
9/26 23:32
قیمت نفت برنت امروز 26 آذر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 26 آذر 1397 , 59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/26 05:08","price":60.44},{"date":"1397/09/26 05:32","price":60.22},{"date":"1397/09/26 06:08","price":60.23},{"date":"1397/09/26 06:32","price":60.3},{"date":"1397/09/26 07:08","price":60.36},{"date":"1397/09/26 07:32","price":60.3},{"date":"1397/09/26 08:08","price":60.34},{"date":"1397/09/26 09:32","price":60.27},{"date":"1397/09/26 10:08","price":60.22},{"date":"1397/09/26 10:32","price":60.24},{"date":"1397/09/26 11:08","price":60.28},{"date":"1397/09/26 11:32","price":60.27},{"date":"1397/09/26 12:32","price":60.41},{"date":"1397/09/26 13:08","price":60.31},{"date":"1397/09/26 13:32","price":60.23},{"date":"1397/09/26 14:08","price":60.78},{"date":"1397/09/26 14:32","price":60.89},{"date":"1397/09/26 15:08","price":60.95},{"date":"1397/09/26 15:32","price":60.94},{"date":"1397/09/26 16:08","price":61.01},{"date":"1397/09/26 16:32","price":60.98},{"date":"1397/09/26 17:08","price":60.62},{"date":"1397/09/26 17:32","price":60.66},{"date":"1397/09/26 18:08","price":60.61},{"date":"1397/09/26 18:32","price":60.52},{"date":"1397/09/26 19:08","price":59.83},{"date":"1397/09/26 19:32","price":60.03},{"date":"1397/09/26 20:08","price":59.84},{"date":"1397/09/26 20:32","price":59.79},{"date":"1397/09/26 21:08","price":59.75},{"date":"1397/09/26 21:32","price":59.91},{"date":"1397/09/26 22:08","price":59.8},{"date":"1397/09/26 22:32","price":59.83},{"date":"1397/09/26 23:08","price":59.63},{"date":"1397/09/26 23:32","price":59}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398