کمترین: 
3.53
بیشترین: 
3.703
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.53
زمان: 
9/26 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 26 آذر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 26 آذر 1397 , 3.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/26 03:08","price":3.631},{"date":"1397/09/26 03:32","price":3.641},{"date":"1397/09/26 04:08","price":3.647},{"date":"1397/09/26 04:32","price":3.637},{"date":"1397/09/26 05:08","price":3.652},{"date":"1397/09/26 05:32","price":3.655},{"date":"1397/09/26 06:08","price":3.653},{"date":"1397/09/26 06:32","price":3.659},{"date":"1397/09/26 07:08","price":3.683},{"date":"1397/09/26 07:32","price":3.681},{"date":"1397/09/26 08:08","price":3.683},{"date":"1397/09/26 08:32","price":3.684},{"date":"1397/09/26 09:08","price":3.623},{"date":"1397/09/26 09:32","price":3.626},{"date":"1397/09/26 10:08","price":3.623},{"date":"1397/09/26 10:32","price":3.633},{"date":"1397/09/26 11:08","price":3.644},{"date":"1397/09/26 11:32","price":3.649},{"date":"1397/09/26 12:08","price":3.645},{"date":"1397/09/26 12:32","price":3.657},{"date":"1397/09/26 13:08","price":3.647},{"date":"1397/09/26 13:32","price":3.648},{"date":"1397/09/26 14:08","price":3.636},{"date":"1397/09/26 14:32","price":3.661},{"date":"1397/09/26 15:08","price":3.673},{"date":"1397/09/26 15:32","price":3.643},{"date":"1397/09/26 16:08","price":3.667},{"date":"1397/09/26 16:32","price":3.665},{"date":"1397/09/26 17:08","price":3.686},{"date":"1397/09/26 17:32","price":3.681},{"date":"1397/09/26 18:08","price":3.703},{"date":"1397/09/26 18:32","price":3.67},{"date":"1397/09/26 19:08","price":3.667},{"date":"1397/09/26 19:32","price":3.662},{"date":"1397/09/26 20:08","price":3.659},{"date":"1397/09/26 20:32","price":3.633},{"date":"1397/09/26 21:08","price":3.587},{"date":"1397/09/26 21:32","price":3.55},{"date":"1397/09/26 22:08","price":3.552},{"date":"1397/09/26 22:32","price":3.566},{"date":"1397/09/26 23:08","price":3.55},{"date":"1397/09/26 23:32","price":3.53}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398