کمترین: 
1.4005
بیشترین: 
1.4531
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4005
زمان: 
9/26 23:32
قیمت بنزین امروز 26 آذر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 26 آذر 1397 , 1.4005 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/26 03:08","price":1.4435},{"date":"1397/09/26 03:32","price":1.441},{"date":"1397/09/26 04:32","price":1.4435},{"date":"1397/09/26 05:08","price":1.444},{"date":"1397/09/26 05:32","price":1.44},{"date":"1397/09/26 06:08","price":1.4405},{"date":"1397/09/26 06:32","price":1.4415},{"date":"1397/09/26 07:08","price":1.443},{"date":"1397/09/26 07:32","price":1.442},{"date":"1397/09/26 08:08","price":1.4425},{"date":"1397/09/26 08:32","price":1.443},{"date":"1397/09/26 09:08","price":1.442},{"date":"1397/09/26 09:32","price":1.4395},{"date":"1397/09/26 10:08","price":1.44},{"date":"1397/09/26 10:32","price":1.4395},{"date":"1397/09/26 11:32","price":1.4384},{"date":"1397/09/26 12:08","price":1.4372},{"date":"1397/09/26 12:32","price":1.439},{"date":"1397/09/26 13:08","price":1.4375},{"date":"1397/09/26 13:32","price":1.434},{"date":"1397/09/26 14:08","price":1.4475},{"date":"1397/09/26 14:32","price":1.4502},{"date":"1397/09/26 15:08","price":1.4515},{"date":"1397/09/26 15:32","price":1.4525},{"date":"1397/09/26 16:08","price":1.4531},{"date":"1397/09/26 16:32","price":1.453},{"date":"1397/09/26 17:08","price":1.4445},{"date":"1397/09/26 17:32","price":1.445},{"date":"1397/09/26 18:08","price":1.4452},{"date":"1397/09/26 18:32","price":1.4409},{"date":"1397/09/26 19:08","price":1.424},{"date":"1397/09/26 19:32","price":1.4325},{"date":"1397/09/26 20:08","price":1.4272},{"date":"1397/09/26 20:32","price":1.427},{"date":"1397/09/26 21:08","price":1.4285},{"date":"1397/09/26 21:32","price":1.4278},{"date":"1397/09/26 22:08","price":1.4255},{"date":"1397/09/26 22:32","price":1.4236},{"date":"1397/09/26 23:08","price":1.4145},{"date":"1397/09/26 23:32","price":1.4005}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398