کمترین: 
1.815
بیشترین: 
1.8647
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.815
زمان: 
9/26 23:32
قیمت نفت کوره امروز 26 آذر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 26 آذر 1397 , 1.815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/26 03:08","price":1.8514},{"date":"1397/09/26 03:32","price":1.8495},{"date":"1397/09/26 04:08","price":1.8528},{"date":"1397/09/26 04:32","price":1.8533},{"date":"1397/09/26 05:08","price":1.8544},{"date":"1397/09/26 05:32","price":1.8492},{"date":"1397/09/26 06:08","price":1.8489},{"date":"1397/09/26 06:32","price":1.8504},{"date":"1397/09/26 07:08","price":1.8507},{"date":"1397/09/26 07:32","price":1.8487},{"date":"1397/09/26 08:08","price":1.8492},{"date":"1397/09/26 08:32","price":1.8494},{"date":"1397/09/26 09:08","price":1.8487},{"date":"1397/09/26 09:32","price":1.8475},{"date":"1397/09/26 10:08","price":1.8468},{"date":"1397/09/26 10:32","price":1.848},{"date":"1397/09/26 11:08","price":1.8495},{"date":"1397/09/26 11:32","price":1.848},{"date":"1397/09/26 12:08","price":1.8442},{"date":"1397/09/26 12:32","price":1.8472},{"date":"1397/09/26 13:08","price":1.8465},{"date":"1397/09/26 13:32","price":1.847},{"date":"1397/09/26 14:08","price":1.8603},{"date":"1397/09/26 14:32","price":1.8638},{"date":"1397/09/26 15:08","price":1.8645},{"date":"1397/09/26 15:32","price":1.8647},{"date":"1397/09/26 16:08","price":1.8632},{"date":"1397/09/26 16:32","price":1.8645},{"date":"1397/09/26 17:08","price":1.8542},{"date":"1397/09/26 17:32","price":1.8543},{"date":"1397/09/26 18:08","price":1.8556},{"date":"1397/09/26 18:32","price":1.8564},{"date":"1397/09/26 19:08","price":1.8434},{"date":"1397/09/26 19:32","price":1.8481},{"date":"1397/09/26 20:08","price":1.8392},{"date":"1397/09/26 20:32","price":1.8393},{"date":"1397/09/26 21:08","price":1.8392},{"date":"1397/09/26 22:08","price":1.8363},{"date":"1397/09/26 22:32","price":1.8369},{"date":"1397/09/26 23:08","price":1.8296},{"date":"1397/09/26 23:32","price":1.815}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398