کمترین: 
49.66
بیشترین: 
52.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
49.66
زمان: 
9/26 23:32
قیمت نفت سبک امروز 26 آذر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 26 آذر 1397 , 49.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/26 03:08","price":51.62},{"date":"1397/09/26 03:32","price":51.58},{"date":"1397/09/26 04:08","price":51.63},{"date":"1397/09/26 04:32","price":51.71},{"date":"1397/09/26 05:08","price":51.74},{"date":"1397/09/26 05:32","price":51.56},{"date":"1397/09/26 06:08","price":51.55},{"date":"1397/09/26 06:32","price":51.59},{"date":"1397/09/26 07:08","price":51.62},{"date":"1397/09/26 07:32","price":51.59},{"date":"1397/09/26 08:08","price":51.61},{"date":"1397/09/26 08:32","price":51.64},{"date":"1397/09/26 09:08","price":51.63},{"date":"1397/09/26 09:32","price":51.55},{"date":"1397/09/26 10:08","price":51.53},{"date":"1397/09/26 11:08","price":51.56},{"date":"1397/09/26 11:32","price":51.49},{"date":"1397/09/26 12:32","price":51.59},{"date":"1397/09/26 13:08","price":51.48},{"date":"1397/09/26 13:32","price":51.49},{"date":"1397/09/26 14:08","price":51.88},{"date":"1397/09/26 14:32","price":51.95},{"date":"1397/09/26 15:08","price":51.94},{"date":"1397/09/26 16:08","price":52.05},{"date":"1397/09/26 16:32","price":52.02},{"date":"1397/09/26 17:08","price":51.64},{"date":"1397/09/26 17:32","price":51.68},{"date":"1397/09/26 18:08","price":51.61},{"date":"1397/09/26 18:32","price":51.52},{"date":"1397/09/26 19:08","price":50.59},{"date":"1397/09/26 19:32","price":50.8},{"date":"1397/09/26 20:08","price":50.59},{"date":"1397/09/26 20:32","price":50.55},{"date":"1397/09/26 21:08","price":50.49},{"date":"1397/09/26 21:32","price":50.67},{"date":"1397/09/26 22:08","price":50.56},{"date":"1397/09/26 22:32","price":50.55},{"date":"1397/09/26 23:08","price":50.34},{"date":"1397/09/26 23:32","price":49.66}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398