کمترین: 
51.06
بیشترین: 
51.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.23
زمان: 
9/24 01:32
قیمت نفت سبک امروز 24 آذر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 24 آذر 1397 , 51.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/24 00:08","price":51.08},{"date":"1397/09/24 00:32","price":51.06},{"date":"1397/09/24 01:08","price":51.19},{"date":"1397/09/24 01:32","price":51.23}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398