کمترین: 
22.87
بیشترین: 
24.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23.74
زمان: 
9/23 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 23 آذر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 23 آذر 1397 , 23.74 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/23 11:08","price":22.87},{"date":"1397/09/23 11:32","price":22.94},{"date":"1397/09/23 12:08","price":23.2},{"date":"1397/09/23 13:08","price":23.26},{"date":"1397/09/23 13:32","price":23.44},{"date":"1397/09/23 14:08","price":23.6},{"date":"1397/09/23 15:08","price":23.62},{"date":"1397/09/23 15:32","price":23.99},{"date":"1397/09/23 16:08","price":24},{"date":"1397/09/23 16:32","price":24.02},{"date":"1397/09/23 17:08","price":23.64},{"date":"1397/09/23 17:32","price":23.65},{"date":"1397/09/23 18:08","price":23.8},{"date":"1397/09/23 18:32","price":23.73},{"date":"1397/09/23 19:08","price":23.79},{"date":"1397/09/23 19:32","price":23.55},{"date":"1397/09/23 20:08","price":23.4},{"date":"1397/09/23 20:32","price":23.7},{"date":"1397/09/23 21:08","price":23.74}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398