کمترین: 
3.8
بیشترین: 
4.138
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.8
زمان: 
9/23 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 23 آذر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 23 آذر 1397 , 3.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/23 00:08","price":4.128},{"date":"1397/09/23 00:32","price":4.134},{"date":"1397/09/23 01:08","price":4.126},{"date":"1397/09/23 01:32","price":4.134},{"date":"1397/09/23 02:08","price":4.138},{"date":"1397/09/23 03:08","price":4.083},{"date":"1397/09/23 03:32","price":4.09},{"date":"1397/09/23 04:08","price":4.082},{"date":"1397/09/23 04:32","price":4.076},{"date":"1397/09/23 05:08","price":4.077},{"date":"1397/09/23 05:32","price":4.076},{"date":"1397/09/23 06:08","price":4.069},{"date":"1397/09/23 06:32","price":4.082},{"date":"1397/09/23 07:08","price":4.077},{"date":"1397/09/23 07:32","price":4.079},{"date":"1397/09/23 08:08","price":4.081},{"date":"1397/09/23 09:08","price":4.075},{"date":"1397/09/23 09:32","price":4.073},{"date":"1397/09/23 10:08","price":4.072},{"date":"1397/09/23 10:32","price":4.033},{"date":"1397/09/23 11:08","price":4.042},{"date":"1397/09/23 11:32","price":3.987},{"date":"1397/09/23 12:08","price":3.957},{"date":"1397/09/23 13:08","price":3.945},{"date":"1397/09/23 13:32","price":3.973},{"date":"1397/09/23 14:08","price":3.972},{"date":"1397/09/23 15:08","price":3.928},{"date":"1397/09/23 15:32","price":3.934},{"date":"1397/09/23 16:08","price":3.948},{"date":"1397/09/23 16:32","price":3.96},{"date":"1397/09/23 17:08","price":3.942},{"date":"1397/09/23 17:32","price":3.952},{"date":"1397/09/23 18:08","price":3.957},{"date":"1397/09/23 18:32","price":3.944},{"date":"1397/09/23 19:08","price":3.904},{"date":"1397/09/23 19:32","price":3.892},{"date":"1397/09/23 20:08","price":3.905},{"date":"1397/09/23 20:32","price":3.897},{"date":"1397/09/23 21:08","price":3.879},{"date":"1397/09/23 21:32","price":3.841},{"date":"1397/09/23 22:08","price":3.865},{"date":"1397/09/23 22:32","price":3.87},{"date":"1397/09/23 23:08","price":3.835},{"date":"1397/09/23 23:32","price":3.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399