کمترین: 
1.4308
بیشترین: 
1.4861
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4363
زمان: 
9/23 23:32
قیمت بنزین امروز 23 آذر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 23 آذر 1397 , 1.4363 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/23 00:08","price":1.4861},{"date":"1397/09/23 00:32","price":1.4857},{"date":"1397/09/23 01:08","price":1.4859},{"date":"1397/09/23 01:32","price":1.4802},{"date":"1397/09/23 02:08","price":1.4806},{"date":"1397/09/23 03:08","price":1.4823},{"date":"1397/09/23 03:32","price":1.4811},{"date":"1397/09/23 04:08","price":1.4806},{"date":"1397/09/23 04:32","price":1.4772},{"date":"1397/09/23 05:08","price":1.4681},{"date":"1397/09/23 05:32","price":1.4693},{"date":"1397/09/23 06:08","price":1.4685},{"date":"1397/09/23 06:32","price":1.466},{"date":"1397/09/23 07:08","price":1.4671},{"date":"1397/09/23 07:32","price":1.4674},{"date":"1397/09/23 08:08","price":1.4663},{"date":"1397/09/23 08:32","price":1.4655},{"date":"1397/09/23 09:08","price":1.4664},{"date":"1397/09/23 09:32","price":1.4641},{"date":"1397/09/23 10:08","price":1.4629},{"date":"1397/09/23 10:32","price":1.4634},{"date":"1397/09/23 11:08","price":1.4638},{"date":"1397/09/23 11:32","price":1.4652},{"date":"1397/09/23 12:08","price":1.4613},{"date":"1397/09/23 13:08","price":1.459},{"date":"1397/09/23 13:32","price":1.4602},{"date":"1397/09/23 14:08","price":1.4623},{"date":"1397/09/23 15:08","price":1.4584},{"date":"1397/09/23 15:32","price":1.4564},{"date":"1397/09/23 16:08","price":1.4532},{"date":"1397/09/23 16:32","price":1.4558},{"date":"1397/09/23 17:08","price":1.4633},{"date":"1397/09/23 17:32","price":1.4687},{"date":"1397/09/23 18:08","price":1.4626},{"date":"1397/09/23 18:32","price":1.4516},{"date":"1397/09/23 19:08","price":1.4444},{"date":"1397/09/23 19:32","price":1.445},{"date":"1397/09/23 20:08","price":1.4418},{"date":"1397/09/23 20:32","price":1.4345},{"date":"1397/09/23 21:08","price":1.4348},{"date":"1397/09/23 21:32","price":1.4373},{"date":"1397/09/23 22:08","price":1.4308},{"date":"1397/09/23 22:32","price":1.4358},{"date":"1397/09/23 23:08","price":1.4319},{"date":"1397/09/23 23:32","price":1.4363}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398