کمترین: 
554.13
بیشترین: 
568.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
554.13
زمان: 
9/23 23:32
قیمت گازوئیل امروز 23 آذر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 23 آذر 1397 , 554.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/23 00:08","price":568.38},{"date":"1397/09/23 00:32","price":567.38},{"date":"1397/09/23 01:08","price":567.88},{"date":"1397/09/23 01:32","price":566.13},{"date":"1397/09/23 02:08","price":566.63},{"date":"1397/09/23 05:08","price":562},{"date":"1397/09/23 05:32","price":562.25},{"date":"1397/09/23 06:08","price":562.38},{"date":"1397/09/23 06:32","price":561.5},{"date":"1397/09/23 07:08","price":562.25},{"date":"1397/09/23 07:32","price":562.38},{"date":"1397/09/23 08:08","price":562.13},{"date":"1397/09/23 08:32","price":561.5},{"date":"1397/09/23 09:08","price":561.63},{"date":"1397/09/23 09:32","price":560.88},{"date":"1397/09/23 10:08","price":560.75},{"date":"1397/09/23 10:32","price":561.13},{"date":"1397/09/23 11:32","price":560.63},{"date":"1397/09/23 12:08","price":561},{"date":"1397/09/23 13:08","price":561.25},{"date":"1397/09/23 13:32","price":562.13},{"date":"1397/09/23 14:08","price":562.88},{"date":"1397/09/23 15:08","price":560.88},{"date":"1397/09/23 15:32","price":560.13},{"date":"1397/09/23 16:08","price":559.38},{"date":"1397/09/23 16:32","price":560.38},{"date":"1397/09/23 17:08","price":562.75},{"date":"1397/09/23 17:32","price":564.63},{"date":"1397/09/23 18:08","price":563.88},{"date":"1397/09/23 18:32","price":561.13},{"date":"1397/09/23 19:08","price":558.38},{"date":"1397/09/23 19:32","price":558.88},{"date":"1397/09/23 20:08","price":557.38},{"date":"1397/09/23 20:32","price":556.13},{"date":"1397/09/23 21:08","price":555.63},{"date":"1397/09/23 21:32","price":556.13},{"date":"1397/09/23 22:08","price":554.88},{"date":"1397/09/23 22:32","price":555.63},{"date":"1397/09/23 23:08","price":554.63},{"date":"1397/09/23 23:32","price":554.13}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398