کمترین: 
1.8439
بیشترین: 
1.8885
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8454
زمان: 
9/23 23:32
قیمت نفت کوره امروز 23 آذر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 23 آذر 1397 , 1.8454 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/23 00:08","price":1.8885},{"date":"1397/09/23 00:32","price":1.8862},{"date":"1397/09/23 01:08","price":1.8884},{"date":"1397/09/23 01:32","price":1.8842},{"date":"1397/09/23 03:08","price":1.884},{"date":"1397/09/23 03:32","price":1.8821},{"date":"1397/09/23 04:08","price":1.8808},{"date":"1397/09/23 04:32","price":1.878},{"date":"1397/09/23 05:08","price":1.8677},{"date":"1397/09/23 05:32","price":1.8694},{"date":"1397/09/23 06:08","price":1.8695},{"date":"1397/09/23 06:32","price":1.867},{"date":"1397/09/23 07:08","price":1.8697},{"date":"1397/09/23 07:32","price":1.8696},{"date":"1397/09/23 08:08","price":1.869},{"date":"1397/09/23 08:32","price":1.8679},{"date":"1397/09/23 09:08","price":1.8681},{"date":"1397/09/23 09:32","price":1.866},{"date":"1397/09/23 10:08","price":1.8655},{"date":"1397/09/23 10:32","price":1.8658},{"date":"1397/09/23 11:08","price":1.8653},{"date":"1397/09/23 11:32","price":1.8637},{"date":"1397/09/23 12:08","price":1.8655},{"date":"1397/09/23 13:08","price":1.866},{"date":"1397/09/23 13:32","price":1.8693},{"date":"1397/09/23 14:08","price":1.8714},{"date":"1397/09/23 15:08","price":1.866},{"date":"1397/09/23 15:32","price":1.8619},{"date":"1397/09/23 16:08","price":1.8599},{"date":"1397/09/23 16:32","price":1.8638},{"date":"1397/09/23 17:08","price":1.8708},{"date":"1397/09/23 17:32","price":1.8787},{"date":"1397/09/23 18:08","price":1.8744},{"date":"1397/09/23 18:32","price":1.8683},{"date":"1397/09/23 19:08","price":1.8581},{"date":"1397/09/23 19:32","price":1.8598},{"date":"1397/09/23 20:08","price":1.8551},{"date":"1397/09/23 20:32","price":1.8515},{"date":"1397/09/23 21:08","price":1.8497},{"date":"1397/09/23 21:32","price":1.8515},{"date":"1397/09/23 22:08","price":1.8468},{"date":"1397/09/23 22:32","price":1.8492},{"date":"1397/09/23 23:08","price":1.8439},{"date":"1397/09/23 23:32","price":1.8454}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398