کمترین: 
60.12
بیشترین: 
61.94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.17
زمان: 
9/23 23:32
قیمت نفت برنت امروز 23 آذر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 23 آذر 1397 , 60.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/23 00:08","price":61.94},{"date":"1397/09/23 00:32","price":61.8},{"date":"1397/09/23 01:08","price":61.86},{"date":"1397/09/23 01:32","price":61.61},{"date":"1397/09/23 02:08","price":61.72},{"date":"1397/09/23 02:32","price":61.68},{"date":"1397/09/23 03:08","price":61.69},{"date":"1397/09/23 05:08","price":61.02},{"date":"1397/09/23 05:32","price":61.09},{"date":"1397/09/23 06:08","price":61.08},{"date":"1397/09/23 06:32","price":60.97},{"date":"1397/09/23 07:08","price":61.09},{"date":"1397/09/23 07:32","price":61.12},{"date":"1397/09/23 08:08","price":61.08},{"date":"1397/09/23 08:32","price":61.05},{"date":"1397/09/23 09:08","price":61.07},{"date":"1397/09/23 09:32","price":60.97},{"date":"1397/09/23 10:08","price":60.95},{"date":"1397/09/23 10:32","price":60.97},{"date":"1397/09/23 11:08","price":61.02},{"date":"1397/09/23 11:32","price":61.05},{"date":"1397/09/23 12:08","price":60.95},{"date":"1397/09/23 13:08","price":61.05},{"date":"1397/09/23 13:32","price":61.14},{"date":"1397/09/23 14:08","price":61.24},{"date":"1397/09/23 15:08","price":61.11},{"date":"1397/09/23 15:32","price":61.02},{"date":"1397/09/23 16:08","price":60.89},{"date":"1397/09/23 16:32","price":60.95},{"date":"1397/09/23 17:08","price":61.27},{"date":"1397/09/23 17:32","price":61.42},{"date":"1397/09/23 18:08","price":61.34},{"date":"1397/09/23 18:32","price":60.95},{"date":"1397/09/23 19:08","price":60.59},{"date":"1397/09/23 19:32","price":60.68},{"date":"1397/09/23 20:08","price":60.54},{"date":"1397/09/23 20:32","price":60.16},{"date":"1397/09/23 21:32","price":60.26},{"date":"1397/09/23 22:08","price":60.12},{"date":"1397/09/23 22:32","price":60.27},{"date":"1397/09/23 23:08","price":60.2},{"date":"1397/09/23 23:32","price":60.17}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398