کمترین: 
51.09
بیشترین: 
53.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.15
زمان: 
9/23 23:32
قیمت نفت سبک امروز 23 آذر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 23 آذر 1397 , 51.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/23 00:08","price":53.02},{"date":"1397/09/23 00:32","price":52.98},{"date":"1397/09/23 01:08","price":53.12},{"date":"1397/09/23 01:32","price":52.8},{"date":"1397/09/23 02:08","price":52.84},{"date":"1397/09/23 04:08","price":52.75},{"date":"1397/09/23 04:32","price":52.66},{"date":"1397/09/23 05:08","price":52.38},{"date":"1397/09/23 05:32","price":52.41},{"date":"1397/09/23 06:08","price":52.4},{"date":"1397/09/23 06:32","price":52.34},{"date":"1397/09/23 07:08","price":52.48},{"date":"1397/09/23 08:08","price":52.44},{"date":"1397/09/23 08:32","price":52.39},{"date":"1397/09/23 09:08","price":52.41},{"date":"1397/09/23 09:32","price":52.31},{"date":"1397/09/23 10:08","price":52.29},{"date":"1397/09/23 11:08","price":52.28},{"date":"1397/09/23 11:32","price":52.33},{"date":"1397/09/23 12:08","price":52.26},{"date":"1397/09/23 13:08","price":52.31},{"date":"1397/09/23 13:32","price":52.44},{"date":"1397/09/23 14:08","price":52.47},{"date":"1397/09/23 15:08","price":52.39},{"date":"1397/09/23 15:32","price":52.28},{"date":"1397/09/23 16:08","price":52.22},{"date":"1397/09/23 16:32","price":52.23},{"date":"1397/09/23 17:08","price":52.47},{"date":"1397/09/23 17:32","price":52.55},{"date":"1397/09/23 18:08","price":52.48},{"date":"1397/09/23 18:32","price":52.14},{"date":"1397/09/23 19:08","price":51.66},{"date":"1397/09/23 19:32","price":51.61},{"date":"1397/09/23 20:08","price":51.52},{"date":"1397/09/23 20:32","price":51.16},{"date":"1397/09/23 21:08","price":51.09},{"date":"1397/09/23 21:32","price":51.23},{"date":"1397/09/23 22:32","price":51.39},{"date":"1397/09/23 23:08","price":51.09},{"date":"1397/09/23 23:32","price":51.15}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398