کمترین: 
22.03
بیشترین: 
22.71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.71
زمان: 
9/22 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 22 آذر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 22 آذر 1397 , 22.71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/22 11:08","price":22.03},{"date":"1397/09/22 11:32","price":22.5},{"date":"1397/09/22 12:08","price":22.35},{"date":"1397/09/22 13:08","price":22.26},{"date":"1397/09/22 13:32","price":22.33},{"date":"1397/09/22 14:08","price":22.08},{"date":"1397/09/22 15:08","price":22.33},{"date":"1397/09/22 16:08","price":22.28},{"date":"1397/09/22 16:32","price":22.41},{"date":"1397/09/22 17:08","price":22.56},{"date":"1397/09/22 17:32","price":22.3},{"date":"1397/09/22 18:08","price":22.34},{"date":"1397/09/22 19:08","price":22.54},{"date":"1397/09/22 19:32","price":22.29},{"date":"1397/09/22 20:08","price":22.58},{"date":"1397/09/22 20:32","price":22.68},{"date":"1397/09/22 21:08","price":22.71}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398