4518
-2.00
5583
-1.00
1328.38
-0.17
1478000
-3000.00
729000
-4000.00
142721
93.00
65.17
0.22
{"date":"1396/12/02 11:40","price":4570},{"date":"1396/12/02 12:00","price":4555},{"date":"1396/12/02 12:10","price":4536},{"date":"1396/12/02 13:10","price":4535},{"date":"1396/12/02 13:50","price":4533},{"date":"1396/12/02 15:20","price":4525},{"date":"1396/12/02 15:50","price":4520},{"date":"1396/12/02 16:00","price":4518}
{"date":"1396/12/02 00:00","price":1331.33},{"date":"1396/12/02 00:05","price":1330.47},{"date":"1396/12/02 00:10","price":1329.10},{"date":"1396/12/02 00:15","price":1329.20},{"date":"1396/12/02 00:20","price":1329.24},{"date":"1396/12/02 00:25","price":1330.12},{"date":"1396/12/02 00:30","price":1330.45},{"date":"1396/12/02 00:35","price":1330.74},{"date":"1396/12/02 00:40","price":1330.51},{"date":"1396/12/02 00:45","price":1330.28},{"date":"1396/12/02 00:55","price":1330.17},{"date":"1396/12/02 01:00","price":1330.11},{"date":"1396/12/02 01:05","price":1329.99},{"date":"1396/12/02 02:35","price":1329.51},{"date":"1396/12/02 02:40","price":1329.58},{"date":"1396/12/02 02:45","price":1329.62},{"date":"1396/12/02 02:50","price":1329.60},{"date":"1396/12/02 02:55","price":1329.85},{"date":"1396/12/02 03:00","price":1330.51},{"date":"1396/12/02 03:05","price":1330.24},{"date":"1396/12/02 03:10","price":1330.35},{"date":"1396/12/02 03:15","price":1330.09},{"date":"1396/12/02 03:20","price":1329.76},{"date":"1396/12/02 03:25","price":1330.16},{"date":"1396/12/02 03:30","price":1330.15},{"date":"1396/12/02 03:40","price":1330.72},{"date":"1396/12/02 03:50","price":1330.47},{"date":"1396/12/02 03:55","price":1330.38},{"date":"1396/12/02 04:05","price":1330.09},{"date":"1396/12/02 04:10","price":1329.69},{"date":"1396/12/02 04:15","price":1329.78},{"date":"1396/12/02 04:20","price":1328.88},{"date":"1396/12/02 04:30","price":1328.95},{"date":"1396/12/02 04:35","price":1328.62},{"date":"1396/12/02 04:40","price":1328.59},{"date":"1396/12/02 04:50","price":1328.86},{"date":"1396/12/02 04:55","price":1328.95},{"date":"1396/12/02 05:05","price":1329.03},{"date":"1396/12/02 05:10","price":1329.15},{"date":"1396/12/02 05:15","price":1329.03},{"date":"1396/12/02 05:20","price":1328.26},{"date":"1396/12/02 05:30","price":1328.14},{"date":"1396/12/02 05:35","price":1328.67},{"date":"1396/12/02 05:40","price":1329.78},{"date":"1396/12/02 05:45","price":1330.15},{"date":"1396/12/02 05:50","price":1329.95},{"date":"1396/12/02 05:55","price":1329.43},{"date":"1396/12/02 06:05","price":1329.01},{"date":"1396/12/02 06:10","price":1327.34},{"date":"1396/12/02 06:20","price":1327.51},{"date":"1396/12/02 06:25","price":1327.64},{"date":"1396/12/02 06:30","price":1327.56},{"date":"1396/12/02 06:40","price":1326.42},{"date":"1396/12/02 06:45","price":1326.35},{"date":"1396/12/02 06:55","price":1326.43},{"date":"1396/12/02 07:00","price":1326.35},{"date":"1396/12/02 07:05","price":1326.14},{"date":"1396/12/02 07:10","price":1325.92},{"date":"1396/12/02 07:15","price":1325.95},{"date":"1396/12/02 07:20","price":1326.22},{"date":"1396/12/02 07:25","price":1326.57},{"date":"1396/12/02 07:35","price":1326.51},{"date":"1396/12/02 07:40","price":1326.89},{"date":"1396/12/02 07:50","price":1327.61},{"date":"1396/12/02 07:55","price":1327.51},{"date":"1396/12/02 08:00","price":1327.26},{"date":"1396/12/02 08:05","price":1327.12},{"date":"1396/12/02 08:10","price":1327.24},{"date":"1396/12/02 08:15","price":1327.13},{"date":"1396/12/02 08:20","price":1326.86},{"date":"1396/12/02 08:25","price":1326.27},{"date":"1396/12/02 08:30","price":1326.14},{"date":"1396/12/02 08:35","price":1326.12},{"date":"1396/12/02 08:45","price":1326.62},{"date":"1396/12/02 08:50","price":1326.78},{"date":"1396/12/02 08:55","price":1327.04},{"date":"1396/12/02 09:05","price":1326.94},{"date":"1396/12/02 09:10","price":1326.96},{"date":"1396/12/02 09:20","price":1327.41},{"date":"1396/12/02 09:25","price":1327.01},{"date":"1396/12/02 09:30","price":1327.03},{"date":"1396/12/02 09:35","price":1327.51},{"date":"1396/12/02 09:45","price":1327.80},{"date":"1396/12/02 09:50","price":1327.83},{"date":"1396/12/02 10:00","price":1328.24},{"date":"1396/12/02 10:05","price":1327.18},{"date":"1396/12/02 10:15","price":1327.85},{"date":"1396/12/02 10:20","price":1327.92},{"date":"1396/12/02 10:25","price":1327.90},{"date":"1396/12/02 10:30","price":1327.49},{"date":"1396/12/02 10:35","price":1328.07},{"date":"1396/12/02 10:40","price":1327.81},{"date":"1396/12/02 10:50","price":1327.47},{"date":"1396/12/02 10:55","price":1327.49},{"date":"1396/12/02 11:00","price":1327.22},{"date":"1396/12/02 11:05","price":1326.10},{"date":"1396/12/02 11:10","price":1326.21},{"date":"1396/12/02 11:15","price":1325.92},{"date":"1396/12/02 11:20","price":1326.18},{"date":"1396/12/02 11:25","price":1326.58},{"date":"1396/12/02 11:30","price":1326.19},{"date":"1396/12/02 11:35","price":1325.71},{"date":"1396/12/02 11:40","price":1326.49},{"date":"1396/12/02 11:45","price":1326.94},{"date":"1396/12/02 11:50","price":1327.59},{"date":"1396/12/02 11:55","price":1327.90},{"date":"1396/12/02 12:05","price":1327.62},{"date":"1396/12/02 12:15","price":1328.74},{"date":"1396/12/02 12:20","price":1328.59},{"date":"1396/12/02 12:25","price":1328.84},{"date":"1396/12/02 12:30","price":1328.68},{"date":"1396/12/02 12:40","price":1328.78},{"date":"1396/12/02 12:45","price":1328.90},{"date":"1396/12/02 12:50","price":1328.99},{"date":"1396/12/02 12:55","price":1329.48},{"date":"1396/12/02 13:00","price":1329.43},{"date":"1396/12/02 13:05","price":1329.47},{"date":"1396/12/02 13:10","price":1329.01},{"date":"1396/12/02 13:15","price":1328.87},{"date":"1396/12/02 13:25","price":1329.41},{"date":"1396/12/02 13:35","price":1329.63},{"date":"1396/12/02 13:45","price":1329.36},{"date":"1396/12/02 13:50","price":1329.15},{"date":"1396/12/02 14:00","price":1328.74},{"date":"1396/12/02 14:05","price":1328.83},{"date":"1396/12/02 14:10","price":1329.00},{"date":"1396/12/02 14:20","price":1328.29},{"date":"1396/12/02 14:25","price":1329.11},{"date":"1396/12/02 14:30","price":1329.36},{"date":"1396/12/02 14:35","price":1329.24},{"date":"1396/12/02 15:20","price":1328.53},{"date":"1396/12/02 15:25","price":1328.51},{"date":"1396/12/02 15:30","price":1328.40},{"date":"1396/12/02 15:35","price":1328.18},{"date":"1396/12/02 15:40","price":1328.69},{"date":"1396/12/02 15:45","price":1328.79},{"date":"1396/12/02 15:50","price":1328.87},{"date":"1396/12/02 16:00","price":1328.55},{"date":"1396/12/02 16:05","price":1328.38}
{"date":"1396/12/02 10:06","price":1485750},{"date":"1396/12/02 11:42","price":1483750},{"date":"1396/12/02 12:06","price":1489250},{"date":"1396/12/02 12:30","price":1485500},{"date":"1396/12/02 12:36","price":1483500},{"date":"1396/12/02 12:42","price":1483000},{"date":"1396/12/02 12:48","price":1485000},{"date":"1396/12/02 12:54","price":1483000},{"date":"1396/12/02 13:00","price":1482000},{"date":"1396/12/02 13:06","price":1483000},{"date":"1396/12/02 13:30","price":1483500},{"date":"1396/12/02 13:36","price":1482500},{"date":"1396/12/02 13:42","price":1486750},{"date":"1396/12/02 13:48","price":1486250},{"date":"1396/12/02 14:18","price":1486000},{"date":"1396/12/02 14:30","price":1487000},{"date":"1396/12/02 15:18","price":1480000},{"date":"1396/12/02 15:30","price":1482000},{"date":"1396/12/02 15:36","price":1480000},{"date":"1396/12/02 15:54","price":1481000},{"date":"1396/12/02 16:06","price":1478000}
{"date":"1396/12/02 10:05","price":143136},{"date":"1396/12/02 12:15","price":143136},{"date":"1396/12/02 12:20","price":143067},{"date":"1396/12/02 12:25","price":143090},{"date":"1396/12/02 12:40","price":142282},{"date":"1396/12/02 12:45","price":142167},{"date":"1396/12/02 12:55","price":142051},{"date":"1396/12/02 13:10","price":142744},{"date":"1396/12/02 13:15","price":142836},{"date":"1396/12/02 13:25","price":143344},{"date":"1396/12/02 13:35","price":143483},{"date":"1396/12/02 15:50","price":142628},{"date":"1396/12/02 16:00","price":142721}
{"date":"1396/12/02 00:00","price":65.08},{"date":"1396/12/02 00:32","price":65.11},{"date":"1396/12/02 01:00","price":65.12},{"date":"1396/12/02 03:00","price":65.06},{"date":"1396/12/02 05:08","price":64.81},{"date":"1396/12/02 06:00","price":64.84},{"date":"1396/12/02 06:32","price":64.86},{"date":"1396/12/02 07:08","price":64.84},{"date":"1396/12/02 07:32","price":64.78},{"date":"1396/12/02 08:00","price":64.66},{"date":"1396/12/02 08:32","price":64.61},{"date":"1396/12/02 09:00","price":64.66},{"date":"1396/12/02 09:32","price":64.69},{"date":"1396/12/02 10:00","price":64.77},{"date":"1396/12/02 11:32","price":64.8},{"date":"1396/12/02 12:08","price":64.78},{"date":"1396/12/02 12:32","price":64.43},{"date":"1396/12/02 13:00","price":64.59},{"date":"1396/12/02 13:32","price":64.75},{"date":"1396/12/02 14:00","price":64.69},{"date":"1396/12/02 14:32","price":64.92},{"date":"1396/12/02 15:32","price":64.95},{"date":"1396/12/02 16:00","price":65.17}

آخرین قیمت های ارز، سکه، طلا، موبایل، نفت و خودرو

ارز آزاد قیمت زنده تغییر زمان
دلار فردایی / سبزه 4810 -27.00 11/25 11:30
دلار فردایی / افشار 4883 106.00 11/25 19:20
دلار امروزی / سبزه 4770 -56.00 11/25 11:30
دلار نقدی / افشار 4906 113.00 11/25 19:20
دلار / سلیمانیه 4753 3.00 11/29 14:10
دلار 4518 -2.00 12/2 16:00
ریال عربستان 1263 -22.00 12/1 01:10
یورو 5583 -1.00 12/2 15:30
ریال قطر 1268 -10.00 12/1 01:10
پوند 6733 -17.00 12/2 12:40
ریال عمان 12300 -100.00 11/29 16:10
درهم امارات 1304 -3.00 12/2 15:30
دینار عراق 4 0.70 11/4 13:00
لیر ترکیه 1296 -3.00 12/2 12:20
دینار بحرین 12514 -46.00 12/2 12:30
یوان چین 757 -1.00 12/2 13:30
لیر سوریه 12 1.00 10/13 10:50
ین ژاپن 400 18.00 10/23 12:00
روپیه هند 80 -1.00 12/1 01:10
دلار کانادا 3792 -10.00 12/2 15:50
روپیه پاکستان 43 -5.00 12/2 12:00
دلار استرالیا 3820 -5.00 12/2 13:30
دلار سنگاپور 3820 -30.00 11/29 13:50
دلار نیوزیلند 3570 -130.00 12/1 01:10
دلار هنگ کنگ 630 -20.00 12/1 01:10
فرانک سوئیس 5050 -50.00 12/2 14:00
رینگیت مالزی 1342 -1.00 12/2 15:20
افغانی 69 -1.00 12/2 12:10
بات تایلند 160 -1.00 12/2 15:40
کرون سوئد 580 -2.00 12/2 12:10
روبل روسیه 89 -1.00 12/1 01:10
کرون دانمارک 778 -4.00 12/2 12:10
منات آذربایجان 2800 -25.00 12/2 10:10
کرون نروژ 594 3.00 12/2 12:00
درام ارمنستان 11 -1.00 11/29 13:50
دینار کویت 15500 -100.00 11/29 16:10
لاری گرجستان 1850 30.00 10/26 13:40
طلا قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا 1328.38 -0.17 12/2 16:05
گرم طلا ۱۸ 142721 93.00 12/2 16:00
گرم طلا ۲۴ 190293 124.00 12/2 16:00
سکه قیمت زنده تغییر زمان
سکه بهار آزادی 1449500 500.00 12/2 16:06
سکه امامی 1478000 -3000.00 12/2 16:06
نیم سکه 729000 -4000.00 12/2 15:18
ربع سکه 437000 -1000.00 12/2 16:06
سکه گرمی 298000 -2000.00 12/2 16:06
نفت و انرژی قیمت زنده تغییر زمان
نفت سبک 61.48 0.21 12/2 16:00
نفت برنت 65.17 0.22 12/2 16:00
نفت اوپک 62.89 0.48 12/1 16:32
ارز دیجیتال قیمت زنده تغییر زمان
اتریوم Ethereum 926.75 4.75 12/2 16:00
بیت کوین 10928 -116.00 12/2 16:00
عنوان قیمت کارخانه قیمت بازار
نیسان ایکس-تریل 2018 315000000 315000000
اوتلندر PHEV مدل 2018 317000000 317000000
رنو سیمبل PE 105000000 105000000
رنو سیمبل SE 110000000 110000000
تویوتا راو 4 مدل 2018 - تیپ 3 0 0
بی‌ام و 528I فول 2017 580000000 580000000
میتسوبیشی میراژ 2018 99000000 99000000
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2016 435000000 435000000
دی اس DS3 مدل 2018 188500000 188500000
ولوو S90 تیپ R-Design 350000000 350000000
بی‌ام و 730LI فول Diamond مدل 2017 710000000 710000000
پورشه باکستر S مدل 2017 1100000000 1100000000
رنو کولئوس 2018 318000000 318000000
دی‌اس DS6 مدل 2018 320000000 320000000
رکستون G4 322640000 322640000
بی‌ام و I8 فول - 2015 1300000000 1300000000
میتسوبیشی اوتلندر 2018 312000000 312000000
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2017 445000000 445000000
دی‌اس DS5 مدل 2018 301000000 301000000
ولوو S60 تیپ Linje svart 215000000 215000000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Convenience 570000000 570000000
پورشه ماکان 2.0 فول 2017 990000000 990000000
رنو سیمبل LE مدل 2017 82000000 82000000
دی‌اس DS7 مدل 2018 تیپ 1 390000000 390000000
فولکس‌واگن پاسات 330000000 330000000
فولکس‌واگن تیگوان 375000000 375000000
بی‌ام و I8 فول - 2016 1590000000 1590000000
میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018 179000000 179000000
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Premium) 243000000 243000000
ولوو S90 تیپ Inscription 400000000 400000000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Performance 350000000 350000000
پورشه باکستر 2.0 مدل 2017 930000000 930000000
رنو سیمبل PE مدل 2016 78000000 78000000
دی‌اس DS7 مدل 2018 تیپ 2 395000000 395000000
کیا سراتو 2.0 - لوآپشن 2017 1590000000 1590000000
بی‌ام و 225i Active Tourer 480000000 480000000
نیسان ایکس-تریل 289000000 289000000
بی‌ام و 328 جی تی . مدل 2016 379800000 379800000
ولوو New V60 تیپ Momentum 180000000 180000000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Progressive 560000000 560000000
پورشه ماکان 2.0 توربو فول 2017 1150000000 1150000000
رنو سیمبل SE مدل 2016 79000000 79000000
دی‌اس DS7 مدل 2018 تیپ 3 399000000 399000000
کیا اپتیما JF فول 2017 - هیبرید 173000000 173000000
بی‌ام و 530 تیپ Frontier 890000000 890000000
نیسان جوک - اسپورت 2017 226000000 226000000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Premium 595000000 595000000
ولوو New V60 تیپ R-Design 205000000 205000000
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Individual 990000000 990000000
تویوتا CH-R هیبریدی 1.8 246000000 246000000
عنوان قیمت کارخانه قیمت بازار
ام‌جی 360 اتوماتیک . توربو 77700000 77700000
برلیانس H330 دنده‌ای/ موتور جدید 51800000 51800000
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک/ موتور جدید 64000000 64000000
برلیانس H320 اتوماتیک/ موتور جدید 60900000 60900000
برلیانس H330 اتوماتیک/ موتور جدید 63500000 63500000
هایما اس 7 ( S7 ) . فول دنده‌ای 72137000 72137000
برلیانس H230 دنده‌ای 41000000 41000000
بی‌ وای دی F3 - اتوماتیک 57000000 57000000
ساینا LUX اتوماتیک 40400000 40400000
پژو پارس سال . کد 28232 41300000 41300000
بی‌ وای دی E6 فول 270000000 270000000
رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای . گیربکس JHQ 56200000 56200000
برلیانس H320 دنده‌ای 49300000 49300000
راین V5 دنده ای 43000000 43000000
چانگان CS35 (مونتاژ) - دنده‌ای 62000000 62000000
رنو تندر پلاس اتوماتیک E2 56200000 56200000
راین V5 اتوماتیک 47000000 47000000
ون هایس (برلیانس H2L) 125000000 125000000
برلیانس H330 دنده‌ای 48500000 48500000
کوییک اتوماتیک پلاس 44500000 44500000
رنو تندر E2 گیربکس JHQ 44500000 44500000
بی‌ وای دی E6 نیمه‌فول 138450000 138450000
دانگ فنگ S30 اتوماتیک 0 0
برلیانس H220 دنده‌ای - رینگ آلومینیومی 41800000 41800000
رنو تندر پلاس دنده‌ای گیربکس JHQ 48500000 48500000
سیتروئن C4 140000000 140000000
تیبا SX . دوگانه‌سوز ( تنوع رنگ ) 28500000 28500000
برلیانس H230 دنده‌ای - رینگ آلومینیومی 41700000 41700000
رنو ساندرو - دنده‌ای 49200000 49200000
بی‌ وای دی F3 - دنده‌ای 52580000 52580000
بی‌ وای دی سانگ 140000000 140000000
مینی‌بوس ایویکو 169800000 169800000
ام‌جی 360 دنده‌ای 60000000 60000000
رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک 67000000 67000000
ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX 69800000 69800000
وانت مزدا 2000 دوکابین 0 0
کوییک اتوماتیک 39800000 39800000
ام‌جی 360 اتوماتیک 70000000 70000000
وانت آریسان دوگانه‌ سوز 27300000 27300000
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) 22600000 22600000
وانت کارا 1700 - دوکابین 0 0
تیگو _ X33 دنده‌ای 61000000 61000000
تیبا SX . دوگانه‌سوز ( سفید ) 28500000 28500000
زوتی - Z300 51500000 51500000
MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت 46500000 46500000
وانت کارا 1700 - تک کابین 0 0
کوییک دنده ای 32900000 32900000
بی‌ وای دی S6 - اتوماتیک 105000000 105000000
جک S3 اتوماتیک 83000000 83000000
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی 105000000 105000000
موبایل قیمت زنده
Apple iPhone 6 - 16GB گوشی موبایل اپل آیفون 6 - 16 گیگابایت 2012500
Apple iPhone 5 - 16GB گوشی موبایل اپل آیفون 5 - 16 گیگابایت 730000
Apple iPhone 6 Plus - 64GB گوشی موبایل اپل آیفون 6 پلاس - 64 گیگابایت 2760000
Apple iPhone 7 Plus 32GB Mobile Phone گوشي موبايل تک سيم‌کارت اپل مدل iPhone 7 Plus ظرفيت 32 گيگابايت 3390000
Apple iPhone 6 - 64GB گوشی موبایل اپل آیفون 6 - 64 گیگابایت 2385000
Apple iPhone 7 Plus 32GB گوشی موبایل اپل ایفون 7 پلاس ظرفیت 32 گیگابایت 3854500
Apple iPhone 7 Plus اپل آیفون 7 پلاس 4425000
Apple iPhone 6s Plus 64GB گوشی موبایل اپل مدل iPhone 6s Plus - ظرفیت 64 گیگابایت 3315000
Apple iPhone 5c - 32GB گوشی موبایل اپل آیفون 5 سی - 32 گیگابایت 5650000
Apple iPhone 6s 64GB گوشی موبایل اپل مدل iPhone 6s - ظرفیت 64 گیگابایت 2445000
Apple iPhone 5s - 64GB گوشی موبایل اپل آیفون 5 اس - 64 گیگابایت 2870000
HTC Desire 320 - 4GB گوشی موبایل اچ‌تی‌سی Desire 320 - ظرفیت 4 گیگابایت 430000
HTC One E9 Plus گوشی موبایل اچ‌تی‌سی مدل One E9 Plus 9025000
HTC ONE M9 PLUS SINGLE SIM 32GB MOBILE PHONE گوشی موبایل اچ تی سی مدل M9 PLUS 11890000
HTC One X9 اچ تی سی وان مدل X9 8545000
HTC One M8 Dual SIM - 16GB گوشی موبایل اچ تی سی وان ام8 دو سیم کارت - 16 گیگابایت 870000
HTC Desire 310 گوشی موبایل اچ تی سی دیزایر 310 335000
HTC One X9 Dual SIM گوشی موبایل اچ تی سی مدل One X9 دو سیم کارت 8545000
HTC Desire 320 - 8GB گوشی موبایل اچ‌تی‌سی مدل Desire 320 - ظرفیت 8 گیگابایت 2980000
HTC One M9 گوشی موبایل اچ‌تی‌سی مدل One M9 11250000
HTC Google Nexus One گوشی موبایل اچ تی سی گوگل نکسوس وان 39000
HTC Desire 728 Dual Sim موبایل اچ تی سی Desire728 6120000
HTC One S9 اچ تی سی ون S9 8070000
HTC Windows Phone 8S گوشی موبایل اچ تی سی ویندوز فون 8 اس 325000
HTC ONE M9 SINGLE SIM 64GB MOBILE PHONE گوشی موبایل اچ تی سی مدل M9 64G 1275000
HTC One mini گوشی موبایل اچ تی سی وان مینی 470000
HTC One E8 Dual SIM گوشی موبایل اچ‌تی‌سی مدل One E8 دو سیم کارت 5695000
HTC Desire 500 Dual Sim گوشی موبایل اچ تی سی دیزایر 500 دو سیم کارت 590000
HTC Desire 620G Dual SIM گوشی موبایل اچ تی سی مدل Desire 620G دو سیم کارت 4275000
HTC Desire 530 گوشی موبایل اچ تی سی مدل Desire 530 5175000
HTC One E9 Plus Dual SIM گوشی موبایل اچ‌تی‌سی مدل One E9 Plus دو سیم کارت 9515000
HTC Desire 300 گوشی موبایل اچ تی سی دیزایر 300 310000
HTC Desire 826 گوشی موبایل اچ تی سی Desire 826 5925000
HTC Radar گوشی موبایل اچ تی سی رادار 225000
HTC Desire 526G Dual SIM گوشی موبایل اچ‌تی‌سی مدل Desire 526G دو سیم کارت 3750000
HTC Explorer گوشی موبایل اچ تی سی اکسپلورر 220000
HTC ONE A9 SINGLE SIM 32GB MOBILE PHONE گوشی موبایل اچ تی سی مدل A9 9570000
HTC Desire 828 LTE 16GB Dual SIM گوشی موبایل اچ تی سی دیزایر 828 با قابلیت 4جی 16 گیگابایت دو سیم کارت 6300000
HTC One E8 گوشی موبایل اچ تی سی وان ای8 5750000
HTC One M8 Mini 2 گوشی موبایل اچ تی سی وان ام 8 مینی 2 1010000
HTC Desire 820s Dual SIM - D820ts گوشی موبایل اچ تی سی Desire 820s D820ts دو سیم کارت 5370000
HTC Desire 820 mini LTE Dual SIM گوشی موبایل اچ تی سی دیزایر 820 مینی با قابلیت 4 جی دو سیم کارت 399000
HTC Desire 700 Dual Sim گوشی موبایل اچ تی سی دیزایر 700 دوال سیم 599000
HTC One X9 LTE 32GB Dual SIM گوشی موبایل اچ تی سی وان ایکس 9 با قابلیت 4 جی 32 گیگابایت دو سیم کارت 8545000
HTC One ME Dual SIM گوشی موبایل اچ‌تی‌سی مدل One ME دو سیم کارت 8150000
HTC ONE M9 SINGLE SIM 32GB MOBILE PHONE گوشی موبایل اچ تی سی M9 32G 1400000
HTC One M8 EYE گوشی موبایل اچ‌تی‌سی مدل One M8 EYE - ظرفیت 16 گیگابایت 7990000
HTC Desire 620 dual sim گوش موبایل اچ تی سی Desire 620 دوسیم 365000
HTC Desire 728G Dual SIM - 16GB گوشی موبایل اچ تی سی مدل Desire 728G دو سیم کارت - 16 گیگابایت 5660000
HTC Desire 820q dual sim گوشی موبایل اچ تی سی Desire 820q دوسیم 650000
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1396