عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
نفت کوره 1.9124 1.9136 1.9124 11/28 02:00
ذغال سنگ 9.5 9.5 9.5 11/28 16:32
نفت اوپک 62.09 62.09 62.09 11/27 16:32
نفت سبک 61.64 61.64 61.62 11/28 01:00
گازوئیل 571 571 570.88 11/28 01:00
نفت برنت 64.88 64.89 64.88 11/28 02:00
بنزین 1.751 1.7515 1.749 11/28 02:00
گاز طبیعی 2.568 2.569 2.563 11/28 02:00